Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2018

Táto informácia bola publikovaná od 26. 02. 2018 do 13. 04. 2018

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

V súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a na základe požiadaviek právnických osôb prevádzkujúcich autonómne systémy varovania obyvateľstva a vyrozumenia osôb (ďalej len „autonómny systém“), bude preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania vykonané v nasledovných termínoch.


TERMÍNY PRESKÚŠANIA:
Dátum Čas Varovacia a vyrozumievacia sieť civilnej ochrany Autonómne systémy
Elektromotorické sirény Elektronické sirény
12.01.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
09.02.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
09.03.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
13.04.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
11.05.2018 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška
08.06.2018 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška hlasitá skúška
13.07.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
10.08.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
14.09.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
12.10.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
09.11.2018 12:00 hlasitá skúška tichá skúška
14.12.2018 12:00 hlasitá skúška hlasitá skúška hlasitá skúška

 


SPÔSOB AKTIVÁCIE SIRÉN
  1. Aktiváciu elektromotorických sirén v stanovených termínoch vykoná obsluha ručne na ZŠ s MŠ Orešie 3 Pezinok.
  2. Aktiváciu elektronických sirén vykoná okresný úrad v sídle kraja prostredníctvom rádiového ovládania.