Pripravujeme nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 08. 03. 2018 do 30. 04. 2018

Dňa 1. 1. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá nanovo  upravila podmienky  vypracovania  Komunitného plánu, upravila náplň obsahu dokumentu, stanovila  nový postup:  predkladanie Komunitného plánu vyššiemu územnému celku a tiež určila konečný termín - 30. 6. 2018, dokedy treba mať Komunitný plán vypracovaný.

Nakoľko aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok v súčasnosti  už nespĺňa zákonom stanovené podmienky, rozhodli sme sa  pristúpiť k vypracovaniu nového Komunitného plánu.  

Komunitný plán je dôležitou metódou, pomocou ktorej  mestá a všetci účastníci zapojení do procesu tvorby tohto dokumentu môžu plánovať sociálne služby vo svojom meste tak, aby vyhovovali potrebám a špecifikám mesta v ktorom žijú. Je preto dôležité, aby sa na procese tvorby zúčastnili  aktívne skupiny z radov zadávateľa, poskytovateľov sociálnych služieb, záujmových organizácií ale tiež ostatná verejnosť.  

Ak máte záujem o aktuálne informácie, sledujte stránku Príprava komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok.