Ochrana lesov pred požiarmi

Táto informácia bola publikovaná od 16. 03. 2018 do 31. 03. 2018

Usmernenie Hasičského a záchranného zboru pre obce:

Za obdobie roka 2017 vzniklo na území okresov Pezinok a Senec 307 požiarov, z toho bolo 12 požiarov lesa a rúbaniska. Rozlohou najväčší požiar (rúbanisko) vznikol v mesiaci apríl v lokalite Dušičky – Svätý Jur. Požiarom bola zasiahnutá plocha 2,5 ha.

Dovoľujeme si Vás v tejto súvislosti upozorniť na povinnosti vyplývajúce obciam v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov pri zabezpečovaní opatrení na ochranu lesov pred požiarmi.

  1. Vypracúvať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce podľa § 15 ods. 1 písm. d/ zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a § 36 a § 37 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
  2. Preveriť aktuálnosť dokumentácie ochrany pred požiarmi obce v súlade so skutkovým stavom, ako aj preveriť činnosť ohlasovní požiarov v obci.
  3. Prerokovať v orgánoch obce úlohy vyplývajúce zo zabezpečenia ochrany lesov pred požiarmi v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  4. Vykonávať preventívne protipožiarne kontroly podľa § 23 citovaného zákona u vlastníkov lesných pozemkov, v ktorých nie je vykonávaný štátny požiarny dozor.
  5. Preveriť akcieschopnosť dobrovoľného hasičského zboru, ako aj hasičskej techniky a vecných prostriedkov na vykonávanie zásahovej činnosti v súlade s § 6 vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení neskorších predpisov.
     

Obciam Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi odporúča:

  1. Zabezpečiť stálu pohotovostnú službu v hasičských zbrojniciach v prípade potreby a podľa uváženia v najkritickejších obdobiach možnosti vzniku požiarov.
  2. Zabezpečiť efektívnu a dôslednú preventívno – výchovnú a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi; spolupracovať pri plnení tejto úlohy s orgánmi miestnej štátnej správy, Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej republiky, ako aj s ďalšími záujmovými združeniami zameranými na ochranu prírody.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku si Vás taktiež dovoľuje upozorniť na skutočnosť, že spaľovať horľavé látky na voľnom priestranstve iba za podmienok určených § 7 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Podmienky spaľovania horľavých látok na voľnom priestranstve fyzickými osobami sú uvedené v texte nižšie ( príloha č. 1).

V závislosti od suchého a teplého počasia, zvýšeného výskytu požiarov lesa alebo trávnatých porastov alebo ak požiarne nebezpečenstvo v lesoch dosiahne stupeň „vysoké požiarne nebezpečenstvo v lesoch stanoveného SHMÚ okresné riaditeľstvo vyhlási čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov a o tomto Vás bude včas informovať.
 

Súvisiace dokumenty: