Rekonštrukcia spevnených plôch na Trnavskej ulici č. 57-63

Táto informácia bola publikovaná od 02. 05. 2018 do 17. 05. 2018

Mesto Pezinok oznamuje, že v termíne máj - jún bude prebiehať realizácia investičnej akcie "Rekonštrukcia spevnených plôch Trnavská 57-63, Pezinok".

V súvislosti s touto akciou Vás prosíme o strpenie obmedzení, ktoré vyplynú z priebehu stavebných prác. Presný termín začatia stavebných prác bude oznámený vyvesením na stránke mesta a na vchodoch dotknutých bytových domov.
Žiadame vás preto o dodržiavanie pokynov zhotoviteľa stavby a rešpektovanie požiadavky na dočasné premiestnenie zaparkovaných automobilov z uvedenej komunikácie. V opačnom prípade budú vozidlá odtiahnuté!

Upozornenie: priestor určený na rekonštrukciu sa stáva dňom začatia stavebných prác staveniskom a zhotovitel’ diela nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas stavebnej činnosti na vozidlách odstavených na stavenisku!


V prípade nejasností, otázok a bližších organizačných pokynov kontaktujte zodpovedného pracovníka odd. výstavby a žp na t.č.: Ing. Mezeiová 033/6901 400, Ing. Zvonár 033/6901 401.
 

PRÍLOHA: