Finančné dotácie Mesta Pezinok na rok 2019

Táto informácia bola publikovaná od 06. 11. 2018 do 30. 11. 2018

Oznamujeme všetkým žiadateľom o dotáciu z rozpočtu mesta Pezinok na rok 2019 pre oblasti športu, kultúry a sociálnej pomoci v súlade s VZN č. 4/2013, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov, že termín na podanie žiadosti je najneskôr do 30. novembra 2018.

O poskytnutie dotácie môže požiadať fyzická osoba - podnikateľ, alebo právnická osoba so sídlom alebo trvalým pobytom na území mesta Pezinok alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok. Dotáciu možno poskytnúť právnickej osobe len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane požadovaných príloh. Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu na prízemí Mestského úradu Pezinok a na stránke www.pezinok.sk (sekcia Žiadosti a tlačivá).

Žiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať na adresu: Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14  Pezinok - podateľňa. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky a pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.


Bližšie informácie o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta nájdete vo VZN č. 4/2013 alebo u kompetentného zamestnanca Mesta Pezinok:
Anna Stašová, oddelenie ekonomiky a miestnych daní,  tel. č. 033/6901 631, e-mail: anna.stasova@msupezinok.sk.