Zmena výšky sadzby dane za ubytovanie od 1. 1. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2019 do 15. 01. 2019

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva dňa 10. 12. 2018 bola schválená zmena VZN č. 9/2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Od 1. 1. 2019 sa mení sadzba dane za ubytovanie na 1,00 € za lôžko a prenocovanie.

Bolo upravené tlačivo Výkaz k dani za ubytovanie a doplnené nové tlačivo Ohlásenie vzniku a zániku činnosti ubytovacieho zariadenia.

 

Ing. Linda Balejíková
oddelenie ekonomiky a miestnych daní