Prerušenie dodávky pitnej vody v lokalite Za dráhou dňa 13. 8. 2019

Táto informácia bola publikovaná od 02. 08. 2019 do 13. 08. 2019

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. ako prevádzkovateľ verejného vodovodu a v zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, §32 ods.7 bod b) oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu vykonávania plánovanej opravy verejného vodovodu v Pezinku, dňa 13. 8.2019 od 8.00 do 14.00 h v lokalite Za dráhou.

Dovoľujeme si požiadať odberateľov v dotknutej oblasti o kontrolu vodovodných uzáverov vo svojich nehnuteľnostiach a v prípade potreby si pripraviť primerané zásoby vody. Cisterna nebude pristavená.

Za spôsobené komplikácie sa Vám ospravedlňujeme avšak oprava daného úseku verejného vodovodu je potrebná z dôvodu poruchovej udalosti, ako aj z dôvodu zabezpečenia požadovanej kvality dodávanej pitnej vody. V prípade akýchkoľvek problémov s dodávkou vody, môžete kontaktovať Poruchový dispečing BVS, a.s. s 24-hodinovou prevádzkou na bezplatnom telefónnom čísle 0800 121 333.