Chov psov

Podmienky chovu psoPesv na území mesta Pezinok upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, v znení neskorších zmien.
Daňovej povinnosti podlieha pes starší šiestich mesiacov.

Výška poplatkov za psa:
  • poplatok za jedného psa v rodinnom dome je 12 €
  • poplatok za jedného psa v bytovom je 30 €.


Od poplatku sú oslobodení držitelia psa, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, pričom oslobodenie sa vzťahuje len na jedného psa a platí v roku nasledujúcom po dovŕšení 62 rokov.

Bližšie informácie o evidencii psov je možné získať na Mestskom úrade u:
 - Vladimíra Záleského, tel.: 033/6901 501, e-mail: vladimir.zalesky@msupezinok.sk;
 - Ing. Linde Balejíkovej, tel.: 033/6901 612, e-mail: linda.balejikova@msupezinok.sk.


Mesto pre držiteľov psov vyhradilo štyri psie kútiky:

  1. Rozálka - vyhradený  priestor sa  nachádza za potokom Saulak medzi strednou školou PZ a Hasičským a záchranným zborom,
  2. sídlisko Juh - vyhradený priestor sa nachádza medzi potokom a vinohradmi,    
  3. Zámocký park - vyhradený  priestor  sa  nachádza v prednej  časti  Zámockého parku pri východe z parku ,
  4. Trnavská ulica, stará cesta na Modru - vyhradený priestor sa nachádza na sídlisku Muškát, je to koniec Trnavskej cesty v dĺžke 550 m, začiatok je určený tabuľou.


Ďalej mesto zakúpilo špeciálne ekologické vrecká na psie exkrementy, ktoré obdrží držiteľ psa pri jeho prihlasovaní. V prípade potreby si ďalšie môže vyzdvihnúť na oddelení životného prostredia na Mestskom úrade, I. poschodie č. dv .13.