Sociálna starostlivosť

Občan, ktorý má záujem o poskytovanie sociálnych služieb a má trvalý pobyt v meste Pezinok, získa potrebné informácie a žiadosti:

 1. osobne : MsÚ Pezinok, odd. školstva a sociálnej starostlivosti, číslo dverí P8 a P9
 2. telefonicky: 033/6901 304, 6901 302, 6901 300
 3. elektronicky:  milan.hyll@msupezinok.sk


Mesto Pezinok v rozsahu svojej pôsobnosti stanovenej zákonom posudzuje občanov, ktorí požiadajú o nasledovné sociálne služby:

 1. zariadenie pre seniorov (ZpS)
 2. zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
 3. denný stacionár
 4. opatrovateľská služba (OS)


Žiadosti:

 1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (vyplní občan, ktorý žiada o sociálnu službu)
 2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (vyplní praktický lekár, príloha: lekárske nálezy odborných lekárov)


Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu doručíte osobne do podateľne na MsÚ Pezinok, alebo zašlete poštou na adresu MsÚ Pezinok, odd. školstva a sociálnej starostlivosti, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok.

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu sa stane podkladom pre vydanie lekárskeho posudku a v domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.

Tieto posudky sú podkladom na vydanie Posudku o odkázanosti na poskytovanie sociálnej službyRozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Občan, ktorý má právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu požiada formou podania Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby o taký druh sociálnej služby, na ktorý mu bolo vydané Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu.

Okrem Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby musí ešte občan doložiť:

 1. Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne  o výške dôchodku, alebo Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac
 2. Doklad o majetkových pomeroch, t.j. tlačivo Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktoré je prílohou žiadosti a potvrdzuje sa na matrike alebo u notára)
 3. Kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

 

Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne,  alebo poštou na MsÚ v Pezinku.

Po podaní vyššie uvedenej žiadosti bude s Vami uzavretá Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, na základe ktorej sa bude riešiť Vaša nepriaznivá sociálna situácia.