Jedáleň

Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe, ktorá:

 1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
 3. dovŕšila dôchodkový vek.


Stravovanie je podporná služba, ktorá sa poskytuje ambulantnou formou, t.z., že občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a poskytuje sa mu na neurčitý čas.

Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 11.30.hod. do 12.30.hod. v pracovných dňoch.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.

Mesto Pezinok poskytuje túto  službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov, v súčasnosti sú to ZŠ Na bielenisku, ZŠ Fándlyho a Adina Fogtová ADA (Grinrock). Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Pezinku, v súlade s VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok,   Mesto Pezinok za prijímateľa  uhradí:

 1. 1,50 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 300,00 eur vrátane a
 2. 1,00 eur / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 300,01 eur do 400,00 eur vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 400 eur sa príspevok neposkytne.

Cena rozvozu je stanovená na 0,60 eur / obedár / deň.
Cena rozvozu pre prijímateľa opatrovateľskej služby je stanovená  na 0,25 eur / obedár / deň.


Občan, ktorý má záujem o stravovanie, doručí na MsÚ, odd. školstva a sociálnej starostlivosti  spolu so žiadosťou o stravovanie aktuálne rozhodnutie o dôchodku (všetkých poberaných dôchodkoch) a formou podania Žiadosti o zabezpečenie podpornej služby si požiada o zabezpečenie stravovania.

 

Dokumenty:

 

Kontakt:
 • Mestský  úrad Pezinok
  odd. školstva a sociálnej starostlivosti
  Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

  Telefón: 033/6901 304
  E-mail: milan.hyll@msupezinok.sk

   
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
  Komenského 23, 902 01  Pezinok
  Vedúca opatrovateľskej služby: Mgr. Angelika Machová

  Telefón: 033/6901 970, 972
  E-mail: angelika.machova@msupezinok.sk