Prepravná služba

Podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

 1. je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
 2. fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.


Odkázanosť na prepravnú službu sa preukazuje:

 1. posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, alebo
 2. aktuálnym a platným rozhodnutím o dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou a potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (napr. praktického lekára)  o nepriaznivom zdravotnom stave, alebo
 3. preukazom ŤZP (ťažkého zdravotného postihnutia) vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny


Prepravná služba sa poskytuje na území mesta Pezinok a priľahlých obciach počas pracovných dní, v čase od 7.00 do 15.00 hod., osobným motorovým vozidlom zn. FIAT DOBLO. Prepravnou službou sa zabezpečuje odľahčenie rodinných príslušníkov pri návšteve lekára, nemocnice, pri vybavovaní úradných záležitostí a pod.

Žiadateľ o Prepravnú službu pred prvým poskytnutím prepravnej služby predloží doklady, na základe ktorých mu bude sociálna služba poskytnutá a so žiadateľom bude spísaná Žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby.

Občan, ktorý má platnú dohodu o poskytnutí prepravnej služby  si Prepravnú službu môže objednať osobne v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, alebo telefonicky na t.č.: 033/6901970, avšak 24 hod. vopred.

Výšku úhrady za Prepravnú službu určuje VZN č. 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.

Prijímateľ prepravnej služby uhradí:
0,30 € / km
stojné 1,50 € / každá začatá hodina

Sprevádzajúca osoba prijímateľa prepravnej služby uhradí:
0,30 € / km
stojné pre sprevádzajúcu osobu je bezplatné

Prijímateľ prepravnej služby, ktorý je odkázaný na túto službu a súhrn jeho príjmov dosahuje výšku  max. 1,5 násobok sumy životného minima uhradí:
0,10 € / km
stojné  0,50 € / každá začatá hodina

Fyzická osoba platí úhradu v deň prepravy vodičovi, priamou platbou v hotovosti v deň uskutočnenia prepravy. Fyzickej osobe je vydaný príjmový doklad, na základe odjazdených kilometrov.


Dokumenty:

 

Kontakt:
 • Zariadenie opatrovateľskej služby
  Prepravná služba
  Komenského 23, 902 01  Pezinok

  Telefón: 033/6901 970