Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 62 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 14/2017

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 12/2017

  o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

 • VZN č. 11/2017

  o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 09/2017

  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 05/2017

  o používaní pyrotechnických výrobkov

 • VZN č. 03/2017

  o verejnom poriadku

 • VZN č. 02/2017

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2016 o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj

 • VZN č. 01/2017

  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku

 • VZN č. 11/2016

  ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok

 • VZN č. 07/2016

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 17/2015

  ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 • VZN č. 15/2015

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 08/2013

  o mestskej polícii

 • VZN č. 15/2012

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 • VZN č. 10/2011

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

 • VZN č. 9/2009

  o riešení krízovej situácie v zásobovaní vodou na území mesta Pezinok

 • VZN č. 04/2007

  o určení názvov ulíc v Meste Pezinok

 • VZN č. 02/2007

  o pamätihodnostiach mesta Pezinok

 • VZN č. 8/2005

  o informačnom systéme Mesta a mestskej výlepovej službe

 • VZN č. 5/2003

  o mestských oceneniach

1 2 3 4