Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 289 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 05/2016

  o verejnej zeleni

 • VZN č. 04/2016

  o miestnom poplatku za rozvoj

 • VZN č. 03/2016

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 02/2016

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2015 o prideľovaní mestských nájomných bytov

 • VZN č. 01/2016

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2011 o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok

 • VZN č. 19/2015

  o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

 • VZN č. 18/2015

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 17/2015

  ktorým sa určuje miesto a čas zápisu detí na pinenie povinnej školskej dochádzky v základných školách

 • VZN č. 16/2015

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 15/2015

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 13/2015

  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok

 • VZN č. 12/2015

  ktorým sa ruší VZN č. 5/97 Kategorizácia ekonomických aktivít a VZN č. 2/2003, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 5/97 Kategorizácia ekonomických aktivít

 • VZN č. 11/2015

  ktorým sa ruší VZN č. 9/93 o regulácii odberu pitnej vody

 • VZN č. 10/2015

  ktorým sa ruší VZN mesta Pezinok č. 4/94 o miestnych sprievodcoch v znení VZN mesta Pezinok č. 5/99

 • VZN č. 09/2015

  ktorým sa ruší VZN mesta Pezinok č. 4/91 o kontrole

 • VZN č. 08/2015

  ktorým sa ruší VZN mesta Pezinok č. 4/2003 o celoplošnej deratizácii na území mesta Pezinok, v znení VZN č. 7/2003

 • VZN č. 07/2015

  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk na území mesta Pezinok

 • VZN č. 06/2015

  ktorým sa ruší VZN č. 4/2009 o podmienkach vykonávania taxislužby na území mesta Pezinok

 • VZN č. 05/2015

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2014, ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok

 • VZN č. 04/2015

  o prideľovaní mestských nájomných bytov