Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 290 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 04/2015

  o prideľovaní mestských nájomných bytov

 • VZN č. 03/2015

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 02/2015

  o určení názvov nových ulíc a doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 01/2015

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2014 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, dieťaťa MŠ a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 08/2014

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 07/2014

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 a VZN č. 9/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 06/2014

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, v znení neskorších zmien

 • VZN č. 05/2014

  o podmienkach volebnej kampane a určení miest na umiestňovanie plagátov a iných nosičov informácií v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré budú dňa 15. 11. 2014

 • VZN č. 04/2014

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov mesta Pezinok, v znení VZN č. 13/2004, VZN č. 12/2007, VZN č. 15/2011 a VZN č. 6/2013

 • VZN č. 03/2014

  ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok plateného parkovania v meste Pezinok

 • VZN č. 02/2014

  o vymedzení plôch na vylepovanie volebných plagátov na území Mesta Pezinok pre voľby do Európskeho parlamentu

 • VZN č. 01/2014

  ktorým sa dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok

 • VZN č. 12/2013

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2014

 • VZN č. 11/2013

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok v znení VZN č. 6/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2009

 • VZN č. 10/2013

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších zmien

 • VZN č. 09/2013

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 08/2013

  o mestskej polícii

 • VZN č. 06/2013

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov Mesta Pezinok, v znení VZN č. 13/2004, VZN č. 12/2007 a VZN č. 15/2011

 • VZN č. 05/2013

  o určení názvu novej ulice v meste Pezinok

 • VZN č. 04/2013

  ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok