Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:            
Vyberte rok:

Zobrazených je 289 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 01/2013

  ÚPLNÉ ZNENIE Všeobecne záväzného nariadenia č. 13/2007 o mestskej polícii Mesta Pezinok, v znení VZN č. 13/2012

 • VZN č. 15/2012

  o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

 • VZN č. 14/2012

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013

 • VZN č. 13/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2007 o mestskej polícii mesta Pezinok

 • VZN č. 12/2012

  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 11/2012

  ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok, v znení VZN č. 9/2012

 • VZN č. 10/2012

  ktorým sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2000 – Trhový poriadok o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhovom mieste „Trhovisko na Holubyho ulici č. 69 v Pezinku“

 • VZN č. 09/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2011, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok

 • VZN č. 08/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 07/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších zmien

 • VZN č. 06/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2009 o úhradách za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 05/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 04/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2003 o niektorých podmienkach držania psov, v znení VZN č. 10/2009 a VZN č. 8/2011

 • VZN č. 03/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších zmien

 • VZN č. 02/2012

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení VZN č. 2/2010

 • VZN č. 01/2012

  o určení názvu novej ulice a doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 16/2011

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 21/2004 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 15/2011

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2004 o určení školských obvodov Mesta Pezinok, v znení VZN č. 13/2004 a VZN č. 12/2007

 • VZN č. 14/2011

  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na kalendárny rok 2012

 • VZN č. 13/2011

  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení VZN č. 5/2004