Žiadosti a tlačivá

Uvedené tlačivá sú vo formáte PDF (na ich otvorenie potrebujete PDF prehliadač).
Tlačivá je potrebné vytlačiť, vypísať a odovzdať v podateľni Mestského úradu.
V prípade nejasností ohľadom tlačív sa môžete obrátiť na Kanceláriu prvého kontaktu
tel.: 033/6901 113, e-mail: informacie@msupezinok.sk.


Upozornenie: niektoré tlačivá sú obojstranné a tak ich treba aj vytlačiť, vyplniť a predložiť

FINANČNÉ ODDELENIE
MATRIKA
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Referát výstavby a realizácie
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
STAVEBNÝ ÚRAD
REFERÁT KULTÚRY, ŠPORTU A PODNIKANIA
PRÁVNE ODDELENIE
MAJETKOVÉ ODDELENIE
ODDELENIE ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
REFERÁT ROZVOJA MESTA