Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 18. 09. 2018

Zverejnené od 11. 09. 2018 do 18. 09. 2018 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

2. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2017 - návrh uznesenia
3. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia PMS, s.r.o. za rok 2017 - návrh uznesenia
4. Stanovisko HK k rozboru hospodárenia MPS, p.o. za rok 2017 - návrh uznesenia
5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
6. Informácia o hospodárení TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
7. Informácia o hospodárení Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
8. Informácia o hospodárení Mestského podniku služieb, p.o. za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
9. Informácia o hospodárení Pezinského kultúrneho centra, p.o. za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
10. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre PKC, p.o. - návrh uznesenia
11. Informácia o hospodárení Mestského múzea, p.o. za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
12. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia pre Mestské múzeum, p.o. - návrh uznesenia
13. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2019 - návrh uznesenia
14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach (za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018) - návrh uznesenia
15. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1 000 eur - návrh uznesenia
16. Návrh komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok na obdobie 2019-2023 - návrh uznesenia
17. Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018 - návrh uznesenia
18. Informácia o investičných zámeroch plánovaných a realizovaných v roku 2018 a o rekonštrukciách školských budov a zariadení v majetku Mesta Pezinok - návrh uznesenia
19. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. - Drevona 1 - návrh uznesenia
20. Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže a návrh na vyhlásenie novej o.v.s. - Drevona 2 - návrh uznesenia
21. Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov v lokalite Turie Brehy - návrh uznesenia
22. Žiadosť p. O. Tótha o súhlas s prechodom práv a povinnosti zo Západoslovenskej distribučnej, a.s. na žiadateľa - návrh uznesenia
23. Prevody a nájmy nehnuteľností
23.01.  Kúdeľa Ľubomír s manž. - prevod - návrh uznesenia
23.02.  Májek Ivan s manž. - prevod - návrh uznesenia
23.03.  Ing. Syč-Milý - prevod - návrh uznesenia
23.04.  Daďo Juraj s manž. - prevod - návrh uznesenia
23.05.  Horváthová Beata - predaj - návrh uznesenia
23.06.  VICTORIAS, s.r.o. - prevod - návrh uznesenia
23.07.  Greenwill - nájom osobitný zreteľ - návrh uznesenia
23.08.  Madudová Denisa - vecné bremeno - návrh uznesenia
23.09.  Molnár - vecné bremeno - návrh uznesenia
23.10.  Mavin - vecné bremeno - návrh uznesenia
23.11.  BSK - VB - návrh uznesenia
23.12.  BSK - VB - návrh uznesenia
23.13.  ZSDIS - Klečka - vecné bremeno - návrh uznesenia
23.14.  Durdovanská - vecné bremeno - návrh uznesenia
23.15.  Západoslovenská distribučná a Lipár vecné bremeno - návrh uznesenia
23.16.  Západoslovenská distribučná a IMD GROUP II vecné bremeno - návrh uznesenia
23.17.  Západoslovenská distribučná a Rozálka Park vecné bremeno - návrh uznesenia
23.18.  Kaufland - nadobudnutie - návrh uznesenia
23.19.  Kaufland - nadobudnutie - návrh uznesenia
23.20.  Výnimky do 100 m2 - návrh uznesenia
24. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov - návrh uznesenia
25. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov - návrh uznesenia
26. Rôzne
 26.01. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - návrh uznesenia
27. Informácie z činnosti MsÚ a HK - informácie MsÚ
- informácie HK