Zasadnutie Mestskej rady dňa 18. 06. 2019

Zverejnené od 13. 06. 2019 do 18. 06. 2019 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 18. júna 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Pristúpenie do združenia JURAVA
 4. Odpustenie úroku z omeškania a zmluvnej pokuty
 5. Návrh VZN č. 4/2019, ktorým sa mení VZN č. 3/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 6. Zaradenie súkromných MŠ do siete škôl a školských zariadení
 7. Schválenie kritérií pre posudzovanie súladu žiadostí  poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok
 8. Participatívny rozpočet
 9. Súhlasy a vecné bremená
 10. Prevody a nájmy
 11. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 12. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 13. Návrh VZN č. 05/2019, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2018
 14. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2018 a stanovisko HK
 15. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2018
 16. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2018
 17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2018
 18. Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
 19. Rôzne