Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Verejná vyhláška - o oznámení miesta uloženia písomnosti
•  Výberové konanie - Vedúci finančného oddelenia
•  Stavebné povolenie - Retail Box Pezinok, Šenkvická cesta 12
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie - Predĺženie miestnej komunikácie Schaubmarova
•  Výberové konanie - Referent územného plánovania
•  Výberové konanie - Referent stavebného úradu
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov - na dieťa, žiaka, poslucháča
•  Návrh zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov cirkevnej MŠ
•  Oznámenie o zmene - optimalizácia procesu linky na výrobu alternatívnych palív
•  Výberové konanie - metodik školského úradu
•  Výberové konanie - Referent právnik

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3812 oznamov:

•  Výberové konanie - Metodik školského úradu 09. 12. 2021 - 08. 01. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 3 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 8 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Kolaudačné rozhodnutie - Stavebné úpravy bytu, 1. mája 45 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Výsledok vybavenia Petície za Pezinský lesopark 09. 12. 2021 - 24. 12. 2021
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta 08. 12. 2021 - 07. 01. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 15. 12. 2021 08. 12. 2021 - 15. 12. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 08. 12. 2021 07. 12. 2021 - 08. 12. 2021
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN Svätý Jur č. 9/2021 06. 12. 2021 - 21. 12. 2021
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti 29. 11. 2021 - 14. 12. 2021
•  Návrh VZN X/2021 o miestnych daniach 29. 11. 2021 - 14. 12. 2021
•  Návrh VZN X/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 29. 11. 2021 - 14. 12. 2021
•  Návrh VZN X/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva 29. 11. 2021 - 14. 12. 2021
•  Návrh VZN X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 8/2020 o dotáciách 29. 11. 2021 - 14. 12. 2021