Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent stratégie a rozvoja mesta
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko, zmena č. 24 integrovaného povolenia
•  Rozhodnutie - Business park P1
•  Predloženie spisového materiálu - odvolaním napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na odd. školstva
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Jesenského, UO02626
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou, Orešie 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v lokalite Panholec
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dvojizbový byt v bytovom dome Zora
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent na referáte dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Referent na referáte životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunálnych služieb
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4044 oznamov:

•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2022 06. 07. 2022 - 21. 07. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2022 06. 07. 2022 - 21. 07. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2022 06. 07. 2022 - 21. 07. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2022 06. 07. 2022 - 21. 07. 2022
•  Výberové konanie - Údržbár 04. 07. 2022 - 19. 07. 2022
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta 01. 07. 2022 - 16. 07. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 5 ks drevín 29. 06. 2022 - 14. 07. 2022
•  Oznámenie - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 29. 06. 2022 - 14. 07. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub náletového krovia 29. 06. 2022 - 14. 07. 2022
•  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - Retail box Pezinok (komunikácie) 28. 06. 2022 - 13. 07. 2022
•  Oznámenie - Správa o hodnotení „Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti 2022-2026“ 28. 06. 2022 - 19. 07. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 29. 06. 2022 27. 06. 2022 - 29. 06. 2022
•  Oznámenie - Pokračovanie ťažby tehliarskych hlín na ložisku Pezinok 24. 06. 2022 - 09. 07. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 27. 06. 2022 23. 06. 2022 - 27. 06. 2022
•  Oznámenie - Zmeny a doplnky ÚPN - Svätý Jur č. 9/2021 22. 06. 2022 - 07. 07. 2022
•  Oznámenie - O začatí stavebného konania, Modernizácia športovej infraštruktúry v Pezinku 21. 06. 2022 - 06. 07. 2022
•  Oznámenie - Zariadenia na zneškodňovanie odpadov biodegradáciou 21. 06. 2022 - 06. 07. 2022
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1 20. 06. 2022 - 05. 07. 2022
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2 20. 06. 2022 - 05. 07. 2022
•  Štatistické zisťovanie o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach 20. 06. 2022 - 05. 07. 2022