Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Výberové konanie - Referent stratégie a rozvoja mesta
•  Rozhodnutie SIŽP - ecorec Slovensko, zmena č. 24 integrovaného povolenia
•  Rozhodnutie - Business park P1
•  Predloženie spisového materiálu - odvolaním napadnuté rozhodnutie zn. 5/77-SP/1615-47056/2022
•  Výberové konanie - Referent metodiky prenesených kompetencií na odd. školstva
•  Výberové konanie - Referent údržby majetku mesta
•  Rozhodnutie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Jesenského, UO02626
•  Výberové konanie - Riaditeľ(ka) Základnej školy s materskou školou, Orešie 3
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks stromu
•  Oznámenie o dražbe - Nehnuteľnosť v lokalite Panholec
•  Kolaudačné rozhodnutie - Dvojizbový byt v bytovom dome Zora
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie
•  Výberové konanie - Referent na referáte dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Referent na referáte životného prostredia
•  Výberové konanie - Vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
•  Výberové konanie - Vedúci referátu komunálnych služieb
•  Oznámenie o dražbe nehnuteľnosti

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 4044 oznamov:

•  Oznámenie o dražbe - Rekreačná chata na Slnečnom údolí 17. 06. 2022 - 02. 07. 2022
•  Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2021 15. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 06. 2022 15. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 23. 06. 2022 15. 06. 2022 - 23. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent útvaru hlavného kontrolóra 15. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (2 pracovné miesta) 14. 06. 2022 - 27. 06. 2022
•  Obchodná verejná súťaž - Prenájom pozemkov na umiestnenie kolotočov - Vinobranie 10. 06. 2022 - 06. 07. 2022
•  Oznámenie - O opakovanej dražbe 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Oznámenie - zmena zastrešenia bytového domu ul. Muškátová 17, Pezinok 09. 06. 2022 - 24. 06. 2022
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Zámer previesť formou z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemok 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2021 07. 06. 2022 - 22. 06. 2022
•  Výberové konanie - Referent výstavby 06. 06. 2022 - 30. 06. 2022
•  Oznámenie o dražbe - Pozemok v Pezinku 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o miestnach daniach a miestnom poplatku za odpady 06. 06. 2022 - 21. 06. 2022