Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Záznam o prešetrení petície - Zjednosmernenie Slnečnej ulice
•  Záznam o prešetrení petície - Parkovanie na ul. Za hradbami
•  SIŽP - Zverejnenie: Výroba farmaceutických surovín a liečiv
•  Rozhodnutie - Úprava križovatky Komenského, Bratislavská a Drevárska
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6
•  Rozhodnutie - Zmena strechy na pochôdznu terasu na Holubyho 16
•  Rozhodnutie - Novostavba rodinného domu na Záhradnej ulici
•  Rozhodnutie - NN káblový rozvod na Šancovej ulici
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb
•  Výberové konanie - Referent právnik
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 2999 oznamov:

•  Výberové konanie - Referent styku s verejnosťou 22. 05. 2019 - 14. 06. 2019
•  Oznámenie o zmene termínu dražby - Nehnuteľnosť evidovaná na LV č. 9004 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Bystrickej ulici 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Oznámenie OÚ - Rekonštrukcia dopravnej infraštruktúry v OS Pezinok 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Stavebné povolenie - Rekonštrukcia plynovodov Banícka, Dr. Bokesa, Dr. Štohla 21. 05. 2019 - 05. 06. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 21. 05. 2019 16. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Oznámenie - Bytový komplex Za dráhou (komunikácie) 15. 05. 2019 - 30. 05. 2019
•  Oznámenie - Prekrytie a zasklenie terasy na Silvánovej 23/B 15. 05. 2019 - 30. 05. 2019
•  Stavebné povolenie - Stavebné úpravy bytu na Bystrickej 16 15. 05. 2019 - 30. 05. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 14. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Metodik školského úradu 10. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahu na Bystrickej 30 10. 05. 2019 - 25. 05. 2019
•  Stavebné povolenie - Radové domy Slnečná, VNK, DTS, NNK 10. 05. 2019 - 25. 05. 2019
•  Kolaudačné rozhodnutie - Nadstavba podkrovia a obnova BD Muškátova 1-3 10. 05. 2019 - 25. 05. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ján Velikov 10. 05. 2019 - 25. 05. 2019
•  Upovedomenie o pokračovaní v dražbe - LV 9004 07. 05. 2019 - 21. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Bystrická 1 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, gen. Pekníka 2 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Svätoplukova 51 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ/ka Materskej školy, Vajanského 16 07. 05. 2019 - 29. 05. 2019