Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Kolaudačné rozhodnutie - Bytové domy Severky, prípojky plynu
•  Oznámenie - Káblové rozvody NN - rozšírenie, ul. dona Sandtnera
•  Stavebné povolenie - Budova vinohradníctva a vinárstva Vinkova
•  Oznámenie - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
•  Odvolanie voči rozhodnutiu - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 09. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 30. 09. 2021
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník (TSP)
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - FLEXI catering, s.r.o.
•  Oznámenie - Návrh Stratégie rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK 2022 - 2026
•  Zámer prenajať formou z dôvodu hodného osobitného zretel'a nehnutel'nosti
•  Oznámenie - Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 - SO 03 spevnené plochy a chodníky
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia školstva
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3696 oznamov:

•  Stavebné povolenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Rozhodnutie - SO-08.1 NN rozvody pre SR1, SR2, SR3, Šenkvická cesta 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Oznámenie - Výmena osobného výťahu, 1. mája 1747/6 29. 06. 2021 - 14. 07. 2021
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Žiadosť - Obytná zóna Sever III - Rozália - bytový dom 4, 5 28. 06. 2021 - 13. 07. 2021
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions 22. 06. 2021 - 07. 07. 2021
•  Začatie stavebného konania - Majakovského 11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Záhradná11, Pezinok 18. 06. 2021 - 03. 07. 2021
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 06. 2021 16. 06. 2021 - 24. 06. 2021
•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o 15. 06. 2021 - 30. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 15. 06. 2021 - 30. 06. 2021
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva 14. 06. 2021 - 29. 06. 2021
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021 11. 06. 2021 - 26. 06. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 06. 2021 11. 06. 2021 - 15. 06. 2021
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov 09. 06. 2021 - 24. 06. 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická 09. 06. 2021 - 24. 06. 2021
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2020 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia. 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021