Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 30. 03. 2020
•  Ponuka na prenájom - Voľné nebytové priestory na Radničnom námestí 9
•  Oznámenie o odvolaniach - Zateplenie a obnova bytového domu, Záhradná 11
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta
•  Oznámenie - Administratívno-prevádzkový objekt, Šenkvická cesta (komunikácie)
•  MVSR - Opatrenia na úseku dokladov a evidencií v súvislosti s mimoriadnou situáciou
•  Oznam Slovak Lines - Zmena vo všetkých prímestských linkách od 17. 3. 2020
•  Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3170 oznamov:

•  Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020 27. 11. 2019 - 12. 12. 2019
•  Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 11. 2019 22. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na ul. Za hradbami 10-15 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Rozhodnutie OÚ - Rodinný dom a sklad na Moyzesovej 6 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Oznámenie - Grinava - kanalizácia 21. 11. 2019 - 06. 12. 2019
•  Oznámenie - Územný plán mesta Modra 19. 11. 2019 - 04. 12. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia 18. 11. 2019 - 18. 12. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Pezinok na obdobie 2019-2028 18. 11. 2019 - 03. 12. 2019
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent účtovania 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva 15. 11. 2019 - 30. 11. 2019
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 11. 2019 15. 11. 2019 - 19. 11. 2019
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8 13. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti 13. 11. 2019 - 10. 12. 2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019 12. 11. 2019 - 28. 11. 2019
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308 12. 11. 2019 - 27. 11. 2019