Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks stromov
•  Oznámenie o dražbe - Byt na Záhradnej ulici
•  Výberové konanie - Riaditeľ / Konateľ TV Pezinok
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - Ladislav Bubenko
•  Rozhodnutie: Prerušenie konania - Prístavba prefabrikovaných lodžií, Suvorovova 18-20
•  Oznámenie - Výmena výťahov v bytovom dome, L. Novomeského 2-6
•  Oznámenie - Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v BSK na roky 2022 - 2026
•  Stavebné povolenie - Prekládka VTL plynovodu, Šenkvická cesta 12
•  Posunutie zastávky Slovak Lines - Grinava, Jednota
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3726 oznamov:

•  Oprava chyby - RP projekt, s.r.o 15. 06. 2021 - 30. 06. 2021
•  SPP - začatie kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie 15. 06. 2021 - 30. 06. 2021
•  Oznámenie o predaji nehnuteľností v rámci likvidácie dedičstva 14. 06. 2021 - 29. 06. 2021
•  Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2021 11. 06. 2021 - 26. 06. 2021
•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 06. 2021 11. 06. 2021 - 15. 06. 2021
•  Oznámenie o začatí stavebného konania - rekonštrukcia plynovodov 09. 06. 2021 - 24. 06. 2021
•  Oznámenie o začatí kolaudačného konania - bytový dom Bystrická 09. 06. 2021 - 24. 06. 2021
•  Záverečný účet mesta Pezinok za rok 2020 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2021 o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťaťa školského zariadenia. 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Zámer p. č. 1/2021 - zámena nehnuteľností 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách v znení VZN č. 3/2021 o dotáciách 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Poplatok za rozvoj a jeho použitie v roku 2020 08. 06. 2021 - 14. 06. 2021
•  Návrh VZN č. X/2021 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Zámer p. č. 1-3/2021 - prenájom nehnuteľností 08. 06. 2021 - 23. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (1) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (2) 07. 06. 2021 - 22. 06. 2021
•  Oznámenie - Montáž výťahov a výťahových šácht, Suvorovova 41-42 04. 06. 2021 - 19. 06. 2021
•  Oznámenie - Kanalizácia a vodovod, Tehelná ulica 02. 06. 2021 - 17. 06. 2021