Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 05. 2022
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 2
•  Oznámenie - Rekonštrukcia plynovodov Pezinok, Za hradbami 1
•  Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 26. 05. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu OPÁL
•  Oznámenie o stavbe - čerpacia stanica pohonných hmôt
•  Obchodná verejná súťaž - Predaj pozemku v lokalite Leitne
•  Obchodná verejná súťaž - Prenajatie časti pozemku v lokalite Drevárska
•  Výberové konanie - Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky ZŠ s MŠ, Orešie 3, Pezinok
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks dreviny
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
•  Návrh VZN X/2022 o nakladaní s bytmi vo vlastníctve mesta Pezinok
•  Stavebné povolenie - Deliaca priečka v garážovomo státí, Novomeského 62-64
•  Stavebné povolenie - Business park P1
•  Výberové konanie - Vrátnik, údržbár, prevádzkový zamestnanec v nocľahárni
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022
•  Schválené Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2022
•  Výberové konanie - Terénny sociálny pracovník
•  Oznámenie - Obytná zóna - Rozálka sever II

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3952 oznamov:

•  Návrh VZN X/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 12. 04. 2022 - 28. 04. 2022
•  Oznámenie - Deliaca priečka v existujúcom garážovom státí, Novomeského 62-64 11. 04. 2022 - 26. 04. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 2 ks drevín 11. 04. 2022 - 26. 04. 2022
•  Informácia o začatí správneho konania - Výrub 1 ks dreviny 11. 04. 2022 - 26. 04. 2022
•  Návrh plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 11. 04. 2022 - 26. 04. 2022
•  Výberové konanie - Referent správy IT 07. 04. 2022 - 15. 05. 2022
•  Oznámenie - NN káblový rozvod, Šancova ul. 06. 04. 2022 - 21. 04. 2022
•  Výberové konanie - Vedúci referátu Stavebného úradu 04. 04. 2022 - 04. 05. 2022
•  Oznámenie - Business park P1 (žiadosť) 04. 04. 2022 - 19. 04. 2022
•  Stavebné povolenie - Stavebná úprava bytu, L. Novomeského 6 04. 04. 2022 - 19. 04. 2022
•  Strategický dokument - Zmeny a doplnky č. 5/2020 územného plánu obce Vištuk 04. 04. 2022 - 19. 04. 2022
•  Verejná obchodna súťaž - Nájom nebytových priestorov Radničné námestie 9 01. 04. 2022 - 21. 04. 2022
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 50-54 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
•  Rozhodnutie - Zastavenie vodoprávneho konania 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
•  Stavebné povolenie - Novostavba rodinného domu, Kamenice 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a šk. zariadeniach 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
•  Návrh VZN X/2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 01. 04. 2022 - 16. 04. 2022
•  Oznámenie - Obytný súbor Vinice 1 (komunikácie, rozvody) 31. 03. 2022 - 15. 04. 2022
•  Rozhodnutie - Zastavenie vodoprávneho konania 31. 03. 2022 - 15. 04. 2022
•  Výberové konanie - Animátor 29. 03. 2022 - 13. 04. 2022