Úradná tabuľa

Aktuálne úradné oznamy: Zobrazené:


•  Zasadnutie Mestskej rady dňa 19. 11. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci referátu ekonomiky a účtovníctva
•  Výberové konanie - Referent účtovania
•  Oznámenie - Stavebné úpravy v byte na ul. Za hradbami 24
•  Rozhodnutie - Obytná zóna - Rozálka Sever II
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Výzva ZSDIS, a. s. - Ostránenie a okliesnenie stromov a iných porastov
•  Výberové konanie - Referent sociálnej starostlivosti
•  Stavebné povolenie - Rozdelenie bytu na Šancovej 8
•  Žiadosti o predaj a nájom nehnuteľností, ktoré prerokuje MsZ
•  Oznámenie o dražbe - Rodinný dom, súp. č. 5308
•  Oznámenie - Modernizácia obaľovne živičných zmesí
•  Návrh Všeobecne záväzných nariadení č. 7/2019, 8/2019 a 9/2019
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe
•  Zámer previesť a prenajať majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa
•  Výzva - Celoplošná jesenná deratizácia
•  Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2019)

Staršie úradné oznamy:

Od: .     Do: .

Zobrazených je 3064 oznamov:

•  Rozhodnutie - Zmena strechy na pochôdznu terasu na Holubyho 16 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Stavebné povolenie - Výmena výťahov na Novomeského 2-6 06. 08. 2019 - 21. 08. 2019
•  Prenájom nebytového priestoru v športovom areáli na Komenského 30 05. 08. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie - Oportný a vytyčovací bod vedenia komunikačnej siete PKLIM 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
•  Stavebné povolenie - ŽST Pezinok - záchytné parkovisko pre IAD 26. 07. 2019 - 10. 08. 2019
•  Oprava chyby v oznámení - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Oznámenie - Obnova bytového domu na ul. Za hradbami 28-33 25. 07. 2019 - 09. 08. 2019
•  Rozhodnutie - Prestavba, prístavba a nadstavba ZOS, vybudovanie ZPS 24. 07. 2019 - 08. 08. 2019
•  Výberové konanie - Manažér kvality a inštruktor odbornej praxe sociálnych služieb 24. 07. 2019 - 20. 08. 2019
•  Oznámenie - VN prípojka pre administratívno-prevádzkový areál Panholec 23. 07. 2019 - 07. 08. 2019
•  Oznámenie - Trafostanica pri Bratislavskej 83 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Oznámenie - Stavebné úpravy bytu na 1. mája 45 22. 07. 2019 - 06. 08. 2019
•  Výberové konanie - Vedúci kina 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Program starostlivosti o lesy - lesný celok Martinský háj na obdobie 2019-2028 17. 07. 2019 - 01. 08. 2019
•  Výberové konanie - Opatrovateľka v opatrovateľskej službe 16. 07. 2019 - 16. 08. 2019
•  Oznámenie o mieste uloženia písomnosti - 3Q Solutions, s. r. o. 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Rozhodnutie - Obnova bytového domu na Novomeského 1-7 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Stavebné povolenie - Obnova bytového domu na Záhradnej 17 15. 07. 2019 - 30. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Mestského podniku služieb 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019
•  Výberové konanie - Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra 12. 07. 2019 - 31. 07. 2019