Pracovníci Mestského úradu

Spoločné predčíslie  033/6901 + klapka
ÚTVAR PRIMÁTORA
primátor Ing. arch. Igor Hianik 100 1. poschodie, č. dv. 2
asistentka primátora Bc. Bibiana PilnáBc. Alexandra Hrochová 101 1. poschodie, č. dv. 2
zástupca primátora Mgr. Mária Wagingerová 103 1. poschodie, č. dv. 4
zástupca primátora Ing. Marián Šipoš 107 1. poschodie, č. dv. 4
Referát vzťahov s verejnosťou
referent cestovného ruchu a marketingu Mgr. Peter Vlasák 106 1. poschodie, č. dv. 14
referent, správca web stránky Peter Šafr 102 1. poschodie, č. dv. 9
referent vzťahov s verejnosťou - vodič Viliam Slimák 109 1. poschodie, č. dv. 9
referent vzťahov s verejnosťou, ATV Andrea Pikusová 127 2. poschodie, č. dv. 23
Referát matriky
referent matriky Martina Strezenická 133 (134) prízemie, č. dv. P20
referent matriky Anna Mihaľová 133 (135) prízemie, č. dv. P20
Referát evidencie obyvateľstva
referent overovania Barbora Krasulová 126 prízemie, č. dv. P15
referent evidencie obyvateľstva Alena Šindlerová 131 prízemie, č. dv. P19
Redakcia časopisu Pezinčan
šéfredaktor časopisu Pezinčan Mgr. art. Peter Brunovský 122 1. poschodie, č. dv. 11
Referát verejného obstarávania a projektového riadenia
referent VO a PR Mgr. Vlasta Cholujová 117 1. poschodie, č. dv. 10
ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
hlavný kontrolór mesta Ing. Anna Sobotová, PhD. 105 1. poschodie, č. dv. 7
referent kontroly Mgr. Renata Fabiankovičová 105 1. poschodie, č. dv. 7
ÚTVAR PREDNOSTU
prednosta Matúš Meňhart 110 1. poschodie, č. dv. 3
asistentka prednostu Mária Odehnalová 111 1. poschodie, č. dv. 3
referent kancelárie prvého kontaktu a podateľne Miriam Poizlová 113 prízemie, č. dv. P15
referent podateľne a poskytovania informácií Alena Čaputová 114 prízemie, č. dv. P15
správca IT Alexander Pravda 115 2. poschodie, č. dv. 39
správca počítačovej siete Ing. Matej Sandtner 116 2. poschodie, č. dv. 39
referent personalistiky Viera Zvolenská 124 2. poschodie, č. dv. 22
ODDELENIE MAJETKOVO - PRÁVNE
vedúca oddelenia Mgr. Renáta Gottschallová 200 3. poschodie, č. dv. 57
Právny referát
referent právnik Mgr. Peter Štetka 201 3. poschodie, č. dv. 57
referent právnik Mgr. Katarína Škerdová 202 3. poschodie, č. dv. 56b
referent právnik JUDr. Zuzana Krajčovičová 207 3. poschodie, č. dv. 58
referent právnik Mgr. Tomáš Kulla 203 3. poschodie, č. dv. 58
referent nehnuteľností Jaroslava Solgová 211 3. poschodie, č. dv. 56d
Referát podnikania a bytovej agendy
referent podnikania a bytovej agendy Zlatica Hagerová 205 3. poschodie, č. dv. 59
referent podnikania a bytovej agendy Dana Švorcová 206 3. poschodie, č. dv. 59
Referát správy majetku
vedúca referátu správy majetku Ing. Janka Sandtnerová 212 3. poschodie, č. dv. 56a
referent správy majetku Daniela Snopeková 208 3. poschodie, č. dv. 56c
referent správy majetku Michaela Slimáková 209 3. poschodie, č. dv. 56c
referent správy majetku Bc. Matúš Kováč 210 3. poschodie, č. dv. 56c
referent účtovania majetku - mesto Mgr. Mária Čermáková 614 2. poschodie, č. dv. 20c
referent účtovania majetku - školy Ing. Hana Belešová 614 2. poschodie, č. dv. 20c
ODDELENIE ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
vedúca oddelenia 300 prízemie, č. dv. P8
Referát sociálnej starostlivosti a kultúry
referent sociálnej starostlivosti Mgr. Alena Černáková 302 prízemie, č. dv. P8
referent sociálnej starostlivosti Mgr. Jana Jurikovičová 304 prízemie, č. dv. P9
referent sociálnej starostlivosti Mgr. Milan Hýll 304 prízemie, č. dv. P9
manažér kvality a inštruktor praxe soc. služieb Mgr. Kamil Bednár 307 prízemie, č. dv. P6
terénny sociálny pracovník Mgr. Ľubica Čižnárová 304 prízemie, č. dv. P21
Školský úrad
metodik školského úradu PaedDr. Marcela Vargová 306 2. poschodie, č. dv. 21a
referent školského úradu Viera Tóthová 305 2. poschodie, č. dv. 21a
ODDELENIE VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
vedúci oddelenia Ing. Renata Klimentová 500 2. poschodie, č. dv. 30
Referát výstavby, realizácie a územného plánovania
vedúca referátu Ing. Zuzana Virgovičová 408 2. poschodie, č. dv. 33
referent výstavby Ing. Peter Zvonár 401 2. poschodie, č. dv. 35
referent údržby majetku mesta Ing. Štefan Tančár 402 2. poschodie, č. dv. 36
referent cien a DTM Silvia Nestarcová 403 2. poschodie, č. dv. 30a
referent úverov zo ŠFRB a výstavby Ing. Ľubica Mezeiová 400 2. poschodie, č. dv. 34b
Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
vedúca referátu Ing. Oľga Moťovská 502 2. poschodie, č. dv. 20b
referent dopravy Vladimír Záleský 501 2. poschodie, č. dv. 20a
referent životného prostredia Ing. Jana Gubániová 503 2. poschodie, č. dv. 20a
referent životného prostredia Mgr. Silvia Nestarcová 504 2. poschodie, č. dv. 20b
ODDELENIE EKONOMIKY A MIESTNYCH DANÍ
vedúci oddelenia Ing. Alena Gusejnová 600 2. poschodie, č. dv. 25
Referát ekonomiky a účtovníctva
referent finančného účtovania Anna Acsaiová 611 2. poschodie, č. dv. 23
vedúca finančného účtovania Ing. Marianna Nádaská 603 2. poschodie, č. dv. 24
referent finančného účtovania Mgr. Eva Lišková 603 2. poschodie, č. dv. 24
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo Drahoslava Pátková 604 2. poschodie, č. dv. 21b
referent účtovania ZK a pokladne Janka Kráľovičová 631 prízemie
referent pokladne Soňa Sandtnerová 606 prízemie
Referát miestnych daní
vedúca referátu správy miestnych daní Ing. Linda Balejíková 612 2. poschodie, č. dv. 27
referent správy miestnych daní Ing. Barbora Žemličková 607 2. poschodie, č. dv. 27
referent dane z nehnuteľností a dane za psa Silvia Vitálošová 607 2. poschodie, č. dv. 27
referent daňových exekúcií JUDr. Jana Kľúčiková 610 2. poschodie, č. dv. 26
referent - poplatky za odpad FO + odpady chaty Anna Urbanová 602 2. poschodie, č. dv. 28
referent - poplatky za odpad FO + PO Margita Vastlová 601 2. poschodie, č. dv. 28
Referát miezd a personalistiky
referent účtovania miezd Jana Patúcová 605 2. poschodie, č. dv. 22
STAVEBNÝ ÚRAD
vedúci oddelenia Ing. Eva Popluhárová 700 2. poschodie, č. dv. 31
referent stavebného úradu Ing. Zuzana Vojčináková 702
704
2. poschodie, č. dv. 32
referent stavebného úradu Ing. Bronislava Šimová
Ing. Jarmila Križanová
703
706
2. poschodie, č. dv. 37
referent evidencie stavebného úradu Rozália Klementovičová 705 2. poschodie, č. dv. 34a

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 7 MB