Zariadenie opatrovateľskej služby

Oznamy:


Mesto Pezinok poskytuje starostlivosť v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského ulici s kapacitou 18 klientov celoročnou pobytovou formou. V zariadení sa poskytuje nepretržitá 24 hodinová starostlivosť klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby a nie je možné, aby im bola poskytovaná forma terénnej alebo pobytovej služby. V budove je zariadených 9 izieb, z toho päť je dvojlôžkových, dve trojlôžkové a dve jednolôžkové. Klientom je k dispozícii jedáleň so spoločenskou miestnosťou, v ktorej majú možnosť pozerať televíziu, vykonávajú terapeutickú a záujmovú činnosť pod vedením inštruktora sociálnej rehabilitácie. V zariadení sú organizované spoločensko – kultúrne akcie a záujmové aktivity. Zariadenie je situované v tichom prostredí, obklopené zeleňou, čo vytvára príjemné prostredie pre pobyt. Naše služby smerujeme k takému spôsobu poskytovania, ktoré klientov čo najmenej vzďaľuje od bežného života a bežných životných činností a úkonov, ktorého súčasťou je aj rovnováha práv a povinností, slobody a záväzkov, nárokov a individualizovanej zodpovednosti našich klientov. Klienta chápeme ako autonómnu osobnosť s individuálnym životným príbehom, sociálnym a zdravotným stavom a individuálnymi potrebami a požiadavkami. V praxi vychádzame z opatrovateľského modelu podľa Moniky Krohwinkel, ktorý prináša opatrovateľské potreby v súvislosti s aktivitami a existenčnými životnými skúsenosťami.


Ciele
Hlavným cieľom je poskytnutie odbornej a bezpečnej sociálnej služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách pri dodržaní základných ľudských práv a slobôd, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta pri napĺňaní jeho individuálnych potrieb.

Ďalšími cieľmi sú:

 • Zapojenie klienta do utvárania prostredia, v ktorom je sociálny služba poskytovaná
 • Vytvárať prostredie, ktoré v čo najväčšej možnej  miere umožní maximalizovať samostatnosť, sebarealizáciu, sociálnu inklúziu, kontakty s rodinou, komunitou, pristupovať ku klientom ako k individuálnej bytosti s individuálnymi potrebami.


Služba
Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) poskytuje sociálnu službu na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. Podľa § 36 ods.2 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v ZOS

 1. poskytuje:
  1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  2. sociálne poradenstvo
  3. sociálna rehabilitácia
  4. ošetrovateľská starostlivosť
  5. ubytovanie
  6. stravovanie
  7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
    
 2. utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí

 

Jedálny lístok
PDF - Zverejňovanie aktuálneho jedálneho lístka

Tlačivá

 

Krízový plán
PDF súbor – Krízový plán


Kontakty
Mgr. Adriana Strečanská, e-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk
tel.: 033/6901 972, +421 917 974 270


Podanie žiadosti a financovanie
O zabezpečenie sociálnej služby je potrebné požiadať na tlačive Žiadosť o zabezpečenie sociálnej služby s prílohami:
Rozhodnutie zo Sociálnej poisťovne  o výške dôchodku, alebo Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac,
Doklad o majetkových pomeroch, t.j. tlačivo Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktoré je prílohou žiadosti (musí byť overený podpis matrike alebo u notára),
Kópiu právoplatného Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu
Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania služby aj s ďalšími potvrdenými tlačivami treba doručiť osobne do podateľne mesta Pezinok,  alebo poštou na adresu Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok.

Podmienky prijatia
rozhodnutie mestského/obecného/miestneho úradu o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby.

Výška úhrad je stanovená v zmysle VZN 7/2019:

Odborné činnosti

pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby /stupeň odkázanosti/  2,20€/deň

                 
Obslužné činnosti

 • Ubytovanie
  jednoposteľová izba 3,80€ / deň
  dvojposteľová izba 3,30€ / deň
  trojposteľová izba 3,20€ / deň
 • Stravovanie – racionálna strava
  raňajky 0,80€ / deň
  desiata 0,70€ / deň
  obed 3,20€ / deň
  olovrant 0,70€ / deň
  večera 1,80€ / deň
 • Stravovanie – diabetická strava
  raňajky 0,80€ / deň
  desiata 0,70€ / deň
  obed 3,20€ / deň
  olovrant 0,70€ / deň
  večera 1,50€ / deň
  druhá večera 0,30€ / deň

Výška úhrady za poskytované služby sa mení podľa počtu kalendárnych dní v mesiaci.


Mesto Pezinok poskytuje klientom príspevok na stravovanie/obed/pracovný deň, podľa výšky dôchodku.

 1. 1,50 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane a
 2. 1,00 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje.
 

Poplatok za sociálnu službu sa pohybuje v rozmedzí od 340 € do 410 € mesačne.