Prepravná služba

Oznamy:

  • Z dôvodu pandemickej situácie je prepravná služba od 1. 2. 2021 pozastavená. O zmene situácie vás budeme informovať.

Mesto Pezinok od septembra 2015 poskytuje svojim obyvateľom prepravnú službu. Prepravná služba je poskytovaná v rámci mesta Pezinok a okolitých obcí. .
Prepravná služba sa je poskytovaná v pracovných dňoch, v čase od 7.00 do 15.00 hodiny. Občan, ktorý má platnú dohodu o poskytnutí prepravnej služby si Prepravnú službu môže objednať osobne v Zariadení opatrovateľskej služby na Komenského 23 v Pezinku, alebo telefonicky na t.č.: 033/6901 970 v predchádzajúci pracovný deň do 15.00 hodiny. V dohodnutom čase na dohodnutom mieste je pristavené osobné motorové vozidlo, ktoré klienta odvezie na určené miesto.


Ciele
Cieľom prepravnej služby je zabezpečiť dostupnú, pohodlnú a bezpečnú prepravu v rámci mesta a okolitých obcí pre klientov za pomoci vodiča – opatrovateľky, ktorá klientovi pomôže pri nastupovaní a vystupovaní z motorového vozidla, umiestni a vyberie z batožinového priestoru kompenzačné pomôcky ako vozík alebo chodítko a môže zabezpečiť doprovod a pomoc klientovi pri bežných úkonoch ako nakupovanie, vybavovanie záležitostí a podobne.

Služba
Podľa § 42 zákona č. 448/2008 Z.z. Prepravná služba je sociálna služba, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá:

  1. je ťažko zdravotne postihnutá a je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo
  2. fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.


Tlačivá
Žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby


Kontakt
Mgr. Adriana Strečanská, e-mail: adriana.strecanska@msupezinok.sk
Eva Benčúriková - vodič
tel.: 033/6901 970, 972

 

Podanie žiadosti a financovanie
Žiadateľ o Prepravnú službu pred prvým poskytnutím prepravnej služby predloží doklady, na základe ktorých mu bude sociálna služba poskytnutá a so žiadateľom bude spísaná Žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby.
Poplatok za prepravnú službu je stanovený v zmysle VZN 7/2019.

Prijímateľ prepravnej služby uhradí:
0,30 € / km
stojné 1,50 € / každá začatá hodina

Sprevádzajúca osoba prijímateľa prepravnej služby uhradí:
0,30 € / km
stojné pre sprevádzajúcu osobu je bezplatné

Prijímateľ prepravnej služby, ktorý je odkázaný na túto službu a súhrn jeho príjmov dosahuje výšku  max. 1,5 násobok sumy životného minima uhradí:
0,10 € / km
stojné  0,50 € / každá začatá hodina


Podmienky poskytnutia
Posudok ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ŤZP alebo
Rozhodnutím o poberaní dôchodku vydaným Sociálnou poisťovňou a potvrdením lekára o nepriaznivom zdravotnom stave alebo
Preukaz ŤZP, vydaný ÚPSVaR