Jedáleň a práčovňa

Oznamy:


Stravovanie a pranie sú podporné služby, ktoré sa poskytujú ambulantnou formou, t.z., že občan priamo prichádza do miesta poskytovania sociálnej služby a služba sa mu poskytuje na neurčitý čas.

Stravovanie v Jedálni sa poskytuje na Hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 11.30.hod. do 12.30.hod. v pracovných dňoch.

Pranie v práčovni sa poskytuje na hrnčiarskej ul. č. 44. v Pezinku, v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod.

Jedáleň môže poskytovať stravovanie aj prostredníctvom donášky stravy do domácnosti fyzickej osoby.
Mesto Pezinok poskytuje túto  službu prostredníctvom zmluvných dodávateľov, v súčasnosti sú to Matej Halan a Adina Fogtová ADA (Grinrock).

Ciele
Cieľom je zabezpečenie kvalitnej a dostupnej podpornej služby pre odkázaných obyvateľov mesta Pezinok, ktorá podporuje čo najvyššiu možnú sebestačnosť klienta.

Služba
Podľa § 58 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sa v Jedálni poskytuje stravovanie fyzickej osobe a Podľa § 59 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách sa v Práčovni utvárajú podmienky na pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva fyzickej osobe, ktorá:

  1. nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
  2. má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
  3. dovŕšila dôchodkový vek.


Kontakt na MsÚ Pezinok
Mgr. Jana Jurikovičová, tel.: 033/6901 304, e-mail: jana.jurikovicova@msupezinok.sk


Tlačivá
Žiadosť o zabezpečenie podpornej služby


Kontakt na donášku stravy do domácnosti a na komunikáciu s dodávateľom stravy Matej Halan
Mgr. Barbora Laurincová, tel: 033/6901970, e-mail: barbora.laurincova@msupezinok.sk
Jana Balážová, tel: 033/6901972, e-mail: jana.balazova@msupezinok.sk

Kontakt na jedáleň a práčovňu
Bibiana Herchlová – zamestnanec jedálne a práčovne, tel.: 033/6901 975

Podanie žiadosti a financovanie
Občan, ktorý má záujem o stravovanie/pranie, doručí na MsÚ, odd. školstva a sociálnej starostlivosti spolu so žiadosťou o stravovanie/pranie aktuálne rozhodnutie o dôchodku (všetkých poberaných dôchodkoch) a formou podania Žiadosti o zabezpečenie podpornej služby si požiada o zabezpečenie stravovania/prania alebo súčasne o obe služby.

Občanovi, ktorý má trvalý pobyt v Pezinku, v súlade s VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok, Mesto Pezinok za prijímateľa  uhradí:

  1. 1,50 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane a
  2. 1,00 € / 1 obed / pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane.


Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje.
Cena jedného obeda u dodávateľa stravy Matej Halan je 2,61 €.
Cena jedného obeda u dodávateľa starvy Adina Fogtová ADA (Grinrock) je 3,25 €.
Cena rozvozu je stanovená na 0,60 € / obedár / deň.
Cena rozvozu pre prijímateľa opatrovateľskej služby je stanovená  na 0,25 € / obedár / deň.
Cena jednorázovej nádoby je stanovená na 0,15 €/ obed / deň