Nocľaháreň

Oznamy:


Nocľaháreň na Bratislavskej ul. č. 22 v Pezinku je zariadením sociálnych služieb zriadeným a prevádzkovaným Mesto Pezinok.
Sociálne služby sú poskytované celoročne v čase od 19 – 7,00 hod. Ak je to možné a personálne podmienky to dovolia, tak v zimnom období sa snažíme otvárať nocľaháreň od 17,00 hod.

Kapacita zariadenia je 17 klientov. Ubytovacia časť je rozdelená na mužskú časť s kapacitou 12 miest a ženskú časť s kapacitou 5 miest. Každá časť má  k dispozícii sprchy a WC. Izby sú dvoj, troj lôžkové a jedna 4 lôžková. Každá izba je vybavená posteľou s úložným priestorom, stoličkami. Každý klient má k dispozícii posteľné vybavenie, uteráky a základné hygienické pomôcky. Klienti tiež majú k dispozícii kuchyňu vybavenú  chladničkou, malým varičom a kuchynským vybavením  k príprave jednoduchého jedla a v práčovni nocľahárne si môžu oprať osobné ošatenie. Momentálne v nocľahárni pracujú štyria stáli zamestnanci.
Naše zariadenie sa snaží uplatňovať nízkoprahový prístup, takže neuplatňujeme nulovú toleranciu alkoholu pri vstupe do zariadenia. Veľmi dôležité  však je, aby svojim správaním neohrozoval ostatných ubytovaných, personál a ani seba. V opačnom prípade mu nie je umožnený vstup do zariadenia.
Okrem toho ponúkame a zabezpečujeme služby poskytované našou sociálnou pracovníčkou každý pracovný deň pre ubytovaných v čase od 14,00 do 21,30  každý pondelok , ale tiež pre neubytovaných klientov v čase od 7,00 do 15,00 hod. každý utorok až piatok. Poskytuje základné sociálne poradenstvo, pomoc pri vybavovaní rôznych dokladov, pri oddlžovaní, pri ďalšom ubytovaní, hľadaní zamestnania, evidovaní sa na Úrade práce, lekárskych vyšetreniach a pod.
Platby za sociálne služby poskytované v nocľahárni sú stanovené všeobecne záväzným nariadením 18/2017 o úhradách za sociálne služby a záujmovo-vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

Ciele
Našim hlavným cieľom a poslaním je posunúť klienta k nezávislosti  a pozitívnejšej budúcnosti.
Ďalšími cieľmi je poskytovať kvalitné služby klientom, ktorí takúto pomoc potrebujú, ale zároveň sú našimi partnermi, to znamená, že chcú s nami spolupracovať. Snažíme sa neustále poskytovať služby na vyššej a kvalitnejšej úrovni, v súlade s platnou legislatívou, etickým kódexom zamestnancov poskytujúcich sociálne služby, v súlade s odbornými postupmi, ale tiež so zásadami dodržiavania základných ľudských práv a slobôd, ľudského a individuálneho prístupu ku každému klientovi.

Služba
Podľa § 25 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v nocľahárni sa  fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii podľa § 2 ods.2 písm. a), ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať,

 1. poskytuje
  1. ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel prenocovania,
  2. sociálne poradenstvo,
  3. nevyhnutné ošatenie a obuv,
 2. utvárajú podmienky na
  1. prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,
  2. vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny.


Tlačivá
Žiadosť o ubytovanie v nocľahárni

Kontakt
PhDr. Milada Hegyiová – koordinátor nocľahárne, milada.hegyiova@msupezinok.sk
tel.: 033/6901 985


Podanie žiadosti a financovanie
Žiadateľ o takýto druh sociálnej služby, ktorý má záujem ubytovať sa na nevyhnutný čas v nocľahárni na Bratislavskej ul. č. 22, vyplní Žiadosť o ubytovanie v nocľahárni. Na žiadosti o ubytovanie  je potrebné vyjadrenie praktického lekára o zdravotnom stave žiadateľa o túto službu. Vyplnenú žiadosť potvrdenú praktickým lekárom doručí žiadateľ na Mestský úrad, oddelenie školstva a sociálnej starostlivosti. Žiadateľ následne obdrží doklad od Mesta Pezinok, s ktorým sa môže ísť večer ubytovať.

Výška úhrady je stanovená v zmysle VZN č. 7/2019:
1,00 eur / 1 noc    občan v hmotnej núdzi
1,40 eur / 1 noc    občan, ktorý sa nenachádza v hmotnej núdzi
1,40 eur / 1 noc    občan s trvalým pobytom v inej obci

Práva a povinnosti ubytovaných klientov sú upravené smernicou Ubytovací poriadok nocľahárne.