Denné centrum Hrnčiarska

Oznamy


Klub dôchodcov Hrnčiarska bol zriadený v roku 1999 ako podpornej služby pre seniorov pre udržanie kontaktov  a duševnej kondície.
DC pre svojich klientov organizuje výročné schôdze, posedenie pri rôznych príležitostiach (jubilanti, Mikuláš, Vianoce, MDŽ, fašiangy).
Pre klientov DC organizujeme prednášky a besedy zamerané na témy z oblastí zdravotníctva, bezpečnosti a iných oblastí, ktoré členov zaujímajú. Naši členovia sa venujú ručným prácam, tréningu pamäti (lúštenie krížoviek, sudoku), hraniu spoločenských hier a aj iným spoločným aktivitám.

Z aktivít mimo budovy organizujeme návštevy divadiel a kultúrnych podujatí (vernisáží, koncertov).
Klub sa zapojil do Akadémie tretieho veku matice Slovenskej. Členovia sa ďalej zúčastňujú na aktivitách organizovaných inými organizátormi.
DC má 98 členov.


Služba
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.
V dennom centre sa najmä

  1. poskytuje sociálne poradenstvo,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.


Prevádzka DC
koordinátorka DC Hrnčiarska: Anna Prokopová
Centrum funguje:
Pondelok    13:00 – 16:00
Streda        13:00 – 16:00


V prípade záujmu o členstvo v dennom centre alebo poskytnutia informácií o činnosti centra je možné kontaktovať koordinátorku priamo v centre počas hodín činnosti DC.