Denné centrum Kollárova

Oznamy


Činnosť DC začala presťahovaním z priestorov na Sládkovičovej ulici. Denné centrum bolo zriadené ako podporná služba pre seniorov pre udržanie duševnej kondície a udržanie kontaktov s rovesníkmi.

 

Klienti DC sa majú možnosť venovať čítaniu kníh a dennej tlače, riešeniu krížoviek, spoločenským hrám, ručným prácam, vareniu, pečeniu.
DC pre svojich klientov organizuje výročné schôdze, posedenie pri rôznych príležitostiach (jubilanti, Mikuláš, Vianoce, MDŽ, fašiangy), prednášky a besedy.
Z aktivít mimo budovy organizujeme návštevy divadiel, relaxačných pobytov, kultúrnych podujatí (vernisáží, koncertov) a turistiky.
Členovia sa ďalej zúčastňujú na aktivitách organizovaných Jednotou dôchodcov, mestom Pezinok a inými organizátormi
DC má v súčasnosti 124 členov.


Služba
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä

  1. poskytuje sociálne poradenstvo,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.


Prevádzka DC
koordinátorka DC Kollárova: Jozefa Bačiková
Centrum funguje:
Utorok         14:00 – 17:00
Streda        14:00 – 17:00
Štvrtok        14:00 – 17:00

V prípade záujmu o členstvo v dennom centre alebo poskytnutia informácií o činnosti centra je možné kontaktovať koordinátorku priamo v centre počas hodín činnosti DC.