Denné centrum Orešie

Oznamy

 

Klub dôchodcov vznikol v roku 1983 tak, že sa niekoľko obetavých občanov v dôchodkovom veku  spojilo so zameraním pomôcť starým a imobilným občanom. Najmä poskytovaním stravovania, ktoré zabezpečovalo miestne pohostinstvo. Členovia sa stretávali podľa možností a aj pri akciách ako MDŽ, úcta k starším a na tradičných fašiangových oslavách. V roku 2001 dal do prevádzky Mestský úrad Pezinok budovu súčasne slúžiacu ako integrovaný klub, ktorý využívajú organizácie: Denné centrum Orešie, Dychová hudba Grinavanka, Slovenské výšivkárky, Jednota Slovenska a hudobná skupina Jajoba. (príležitostne Grinavský kúsek a Aktivity Grinava).

V súčasnosti DC Orešie organizuje výročné schôdze, posedenia pri príležitosti fašiangov, dňa matiek, guláš party s dychovou hudbou Grinavanka, gastro deň, úcta k starším, vianočné posedenie pri stromčeku, viazanie adventných vencov. Pravidelne: cvičenie, hranie kariet, prednášky a iné.
Z aktivít mimo budovy organizujeme jednodňové výlety, týždenné rekreácie, návštevy divadiel, návštevy múzeí, pravidelné mesačné kúpanie vo Veľkom Mederi.
Máme aj imobilných členov DC, na ktorých nezabúdame. Pri určitých akciách ich ideme navštíviť domov s malou pozornosťou.
DC má v súčasnosti 186 členov.

Služba
V dennom centre sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou.

V dennom centre sa najmä

 

  1. poskytuje sociálne poradenstvo,
  2. zabezpečuje záujmová činnosť.


Prevádzka DC
koordinátorka DC Orešie 32: PhDr. Zita Joklová
Centrum funguje:
Pondelok     17:00 – 19:00
Utorok        17:00 – 19:00
Streda        16:00 – 18:00

V prípade záujmu o členstvo v dennom centre alebo poskytnutia informácií o činnosti centra je možné kontaktovať koordinátorku priamo v centre počas hodín činnosti DC.