Fungovanie kľúčových služieb a infraštruktúry v meste

Školy

Krízový štáb mesta Pezinok s platnosťou od 10.3.2020 do 17.3.2020 (vrátane) rozhodol o uzatvorení všetkých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zároveň odporučil zriaďovateľom súkromných základných, materských škôl a iných zariadení – súkromných detských centier, aby veľmi dôsledne zvážili prevádzku svojich zariadení na území mesta v tomto termíne.

Na základe opatrení Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo 6.3.2020 a 9.3.2020 vydalo Ministerstvo  školstva, vedy, výskumu a športu SR druhé usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy, v rámci ktorého stanovilo:

 • zákaz školských exkurzií mimo územie SR s účinnosťou od 6.3.2020 do odvolania,
 • zákaz návštev v detských domovoch s účinnosťou od 6.3.2020 do odvolania.


Ústredný krízový štáb Slovenskej republiky zároveň odporúča zriaďovateľom a školám neorganizovať školské zájazdy a hromadné akcie aj v rámci Slovenskej republiky.

Mesto Pezinok aj po prípadnom znovuotvorení predškolských a školských zariadení na území mesta odporúča školám a škôlkam na území mesta Pezinok vrátane súkromných školských a predškolských zariadení striktne dodržiavať druhé (aktualizované) usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR:

 • v prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol (žiaci alebo zamestnanci), objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
 • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
 • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
 • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

 

Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty Ministerstvo školstva SR odporúča aj naďalej striktne dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia.

Mesto Pezinok bude aj naďalej vo všetkých školských a predškolských zariadeniach v pôsobnosti mesta po ich znovuotvorení dodržiavať zvýšené každodenné hygienické a dezinfekčné opatrenia, najmä umývanie a dezinfekcia povrchov (podlahy, zábradlia, kľučky a pod.), ako aj zvýšenú základnú prevenciu u detí a žiakov, pokiaľ ide o umývanie rúk. S opatreniami a návodmi na zvýšenie základnej prevencie, najmä pokiaľ ide o umývanie rúk, sú oboznámení aj všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci.


Seniori

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo 6.3.2020 vydalo mesto Pezinok pre všetky domovy sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov zákaz návštev v týchto zariadeniach.

Mesto Pezinok s účinnosťou od 9.3.2020 až do odvolania zrušilo všetky hromadné podujatia pre seniorov a na obdobie 3 týždňov (od 9.2.2020 do 29.3.2020) pozastavilo výučbu seniorov v letnom semestri Akadémie tretieho veku.

Z dostupných celosvetových štatistík vyplýva, že seniori sú najzraniteľnejšou skupinou obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. Mesto Pezinok v záujme zníženia rizík prenosu nákazy koronavírusom na týchto obyvateľov mesta zaviedlo v zariadeniach pre seniorov a denných centrách v správe mesta , a ostatným zriaďovateľom zariadení pre seniorov odporúča dodržiavať nasledujúce opatrenia:

 • zvýšené hygienické a dezinfekčné opatrenia na obmedzenie šírenia nového koronavírusu (najmä zintenzívnenie dezinfekcie všetkých povrchov) a dodržiavanie základnej prevencie u seniorov, pokiaľ ide o umývanie rúk,
 • zvýšenie základnej prevencie, najmä pokiaľ ide o umývanie rúk aj u všetkých zamestnancov zariadení sociálnych služieb.

 

Verejné podujatia

Mesto Pezinok na základe usmernenia Ústredného krízového štábu SR zo 6.3.2020 obmedzí od pondelka 9.3.2020 do odvolania organizáciu nových podujatí a zruší plánované verejné podujatia (spoločenské, kultúrne a športové) organizované mestom, ktoré počítajú s väčšou účasťou verejnosti alebo účasťou seniorov.

Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky z 9.3.2020 mesto Pezinok s okamžitou platnosťou až do odvolania:

 • zrušilo všetky športové, kultúrne a iné podujatia organizované alebo spoluorganizované mestom na neurčito,
 • zrušilo všetky aktivity a podujatia v materských a základných školách, školských zariadeniach a areáloch škôl,
 • uzatvorilo pre klientov, návštevníkov a žiakov: Základnú umeleckú školu, Centrum voľného času, Pezinské kultúrne centrum (Dom kultúry), Mestské múzeum v Pezinku, Mestskú plaváreň, Mestské informačné centrum, denné centrá (výdaj stravy bude zabezpečený) a športoviská v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok.


Mesto Pezinok zároveň upozorňuje, že na základe nariadenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky platí od 10.03.2020 do 23.03.2020 celoplošný zákaz organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy aj pre všetky fyzické osoby, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby.

 

Cirkevné obrady

Na základe výzvy Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky z 9.3.2020 v situácii šírenia sa koronavírusu na Slovensku vydali Konferencia biskupov Slovenska a Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku usmernenie o zákaze verejného slávenia bohoslužieb, ktoré platí v termíne od 10. 3. do 23. 3. 2020.

Podrobné odporúčania Konferencie biskupov Slovenska a Predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku k uvedenému zákazu sú k dispozícii v týchto odkazoch:


 

Zdravotníctvo

Ústredný krízový štáb SR na svojom zasadnutí 6.3.2020 vydal zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Zdravotníctvo a správa nemocníc nie je v priamej kompetencii mesta.

V Mestskej poliklinike sa ešte vo väčšej miere zintenzívnili každodenné hygienické a dezinfekčné opatrenia, najmä umývanie povrchov (podlahy, zábradlia, kľučky a pod.), doplnili sa dezinfekčné prípravky na WC.  S opatreniami a návodmi na zvýšenie základnej prevencie, najmä pokiaľ ide o umývanie rúk, boli oboznámení všetci lekári, zdravotnícky a ďalší personál polikliniky. Mnohé ordinácie majú na dverách usmernenia o telefonickom kontaktovaní lekára zo strany  pacientov s akútnymi respiračnými príznakmi.


Cestovanie a verejná doprava

Od pondelka 9.3.2020 budú na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu na celoštátnej úrovni dočasne pozastavené prílety a odlety do Talianska. Zároveň sú od pondelka 9.3.2020 kontrolované a spomaľované všetky hraničné priechody (Kitsse, Jarovce, Berg, Rajka, Kúty, Vyšné Nemecké, Makov a Drietoma) dobrovoľníkmi zo záchranných služieb. Tí budú kontrolovať u cestujúcich symptómy koronavírusu.

V súvislosti so zavedením opatrení, ktoré majú obmedziť šírenie nového koronavírusu sa upravujú cestovné poriadky prímestských liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Od stredy 11.3.2020 sa upravujú cestovné poriadky prímestskej autobusovej dopravy, ktorá bude jazdiť v prázdninovom režime. To znamená, že nebudú premávať spoje, ktoré sú v cestovných poriadkoch označené inverzným symbolom „10“.

Bratislavský samosprávny kraj zabezpečili častejšie a intenzívnejšie dezinfikovanie vozidiel liniek Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK). Vo vozidlách MHD sa intenzívna realizuje dezinfekcia madiel, ktorá je nad rámec denných štandardov a v najbližších dňoch prejdú všetky vozidlá MHD komplexnou dezinfekciou. Vo vozidlách prímestskej autobusovej dopravy sa zvyšuje početnosť dezinfekcie prímestských autobusov. Realizovaná dezinfekcia sa týka aj klimatizácie a kúrenia. Madlá v spojoch sú potiahnuté špeciálnym polymérom, ktorý neutralizuje vírusy a baktérie. Dôkladná dezinfekcia trvá až 6 hodín a z bežne vyčistených dvoch autobusov denne pre zvýšené riziko prenosu vírusových ochorení sa zvýšila kapacita na 5 dôkladne vydezinfikovaných autobusov denne. Od 5.3.2020 navyše pristúpil Dopravný podnik Bratislava k opatreniu, ktoré má znížiť riziko prenosu ochorení. Električky, autobusy a trolejbusy na zastávkach už nepoužívajú dopytové otváranie dverí cestujúcimi (teda nie je pre otvorenie dverí nutné stlačiť tlačidlo), ale všetky dvere vo vozidle sa otvárajú centrálne.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) v súvislosti s koronavírusom zaviedla zvýšenú frekvenciu dezinfekcie všetkých železničných vozidiel nad rámec bežného čistenia (okrem toaliet sa navyše dezinfikujú madlá, tlačidlá, kľučky, odpadkové koše a pod.), dezinfekciu rušňov, úplnú dezinfekciu interiéru vozidiel ozónom, dezinfekciu vozidiel chlórom, zvýšenú frekvenciu dezinfekcie diaľkových vozňov (jeden- až trikrát za 24 hodín). Zároveň pre svojich zamestnancov objednala dezinfekčné prostriedky, ochranné rúška a respirátory, ktoré budú v prípade potreby k dispozícii. O týchto opatreniach bude ZSSK informovať verejnosť aj prostredníctvom informačných plagátov na staniciach a vo vlakoch. ZSSK taktiež zavádza opatrenia na zvýšenú mieru dezinfekcie svojich pracovísk, ako aj možnosť práce z domu, monitoring „péeniek“ a návštev lekárov zamestnancami, zrušenie všetkých zahraničných ciest, obmedzenie tuzemských ciest a pod.
 


Úrady a organizácie v pôsobnosti mesta

Súčasťou preventívnych opatrení, ktoré prijal Krízový štáb mesta Pezinok proti šíreniu koronavírusu je aj zmena úradných hodín na Mestskom úrade v Pezinku. S účinnosťou od 10.3.2020 do odvolania sú všetky oddelenia Mestského úradu Pezinok s výnimkou klientskeho centra pre verejnosť zatvorené. Klientske centrum – podateľňa, matrika, pokladňa a evidencia obyvateľstva – sú otvorené v pondelok (8.00 – 11.30 h.) a v stredu (8.00 – 11.30 h. a 12.30 – 17.00 h.).

Pracovníci Mestského úradu dodržujú aj naďalej 37,5-hodinový týždenný pracovný čas, pričom obyvatelia Pezinka môžu na komunikáciu s nimi využívať elektronickú a telefonickú formu. Na doručenie žiadostí či inej korešpondencie je možné využívať aj schránku, ktorá je nainštalovaná pri vchode do Mestského úradu vedľa schránky Mestskej polície Pezinok.

Mesto Pezinok zároveň prijalo preventívne opatrenia na ochranu verejnosti a zamestnancov mestského úradu a ďalších mestských organizácií vrátane intenzívnejšieho čistenia a dezinfekcie pracovísk a priestorov pre styk s verejnosťou (klientske centrum a ďalšie priestory mestského úradu a mestskej polície, mestská poliklinika, dom kultúry, mestská plaváreň, Mestské múzeum, Mestské informačné centrum a pod.) a dodržiavania základnej prevencie, pokiaľ ide o umývanie rúk, ako aj možnosti práce z domu alebo karantény v prípadoch, keď zamestnanec navštívil krajinu s potvrdeným výskytom ochorenia COVID-19, alebo vykazuje príznaky akútneho respiračného ochorenia.
 

Zásobovanie vodou

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva SR a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci BVS, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.


Odvoz odpadu

Odpadové hospodárstvo v Pezinku zabezpečuje spoločnosť Marius Pedersen, a.s. (Marius Pedersen). Úpravou pracovných zmien je Marius Pedersen pripravená zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.


Plyn

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.


Elektrina

Spoločnosť ZSE Energia, a. s. (ZSE) vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.