Nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (bioodpad)

Mesto Pezinok je povinné podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov. Biologicky rozložiteľné odpady nesmú byť súčasťou zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach odpadov a preto sme povinní zbierať tento odpad oddelene od ostatných zložiek odpadu. V meste Pezinok k zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v marci 2021 pribudol aj zber kuchynského odpadu.

Bioodpad zo záhrad (zelený bioodpad) z rodinných domov sa zbiera podľa vývozného kalendára tak, že sa hnedé nádoby umiestnia v deň vývozu pred dom. Tento bioodpad sa spracúva v spoločnosti EBA s. r. o.

Kuchynský bioodpad v rodinných domoch sa v roku 2021 zbiera donáškovým spôsobom tak, že ho občania odnesú do hnedých nádob určených na kuchynský bioodpad umiestnených na uliciach medzi rodinnými domami. Kuchynský bioodpad z bytových domov sa zbiera tak, že ho občania odnesú do hnedých nádob určených na kuchynský bioodpad umiestnených na kontajnerových stojiskách na sídliskách. V meste je umiestnených celkovo 150 hnedých nádob. Na uľahčenie zberu Mesto Pezinok zabezpečilo svojim občanom 10 l hnedé košíky, do ktorých môžu zbierať kuchynský bioodpad priamo doma v kuchyni. Tento bioodpad sa spracúva v bioplynovej stanici v Budči. Zber prebieha 1x týždenne (streda/štvrtok) podľa vývozného kalendára.