VZN č. 2/2020

ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska