VZN č. 1/2021

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi