VZN č. 08/2016

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu