VZN č. 09/2018

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015, VZN č. 8/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


 
Náhľad dokumentu:
Náhľad dokumentu