Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Zverejnené od 13. 01. 2020 do 31. 12. 2020 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1
 


INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: