Zasadnutie Mestskej rady dňa 16. 06. 2020

Zverejnené od 12. 06. 2020 do 16. 06. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019
 3. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019, stanovisko DR
 4. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2019, stanovisko DR
 5. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2019
 6. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB za rok 2019
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za rok 2019
 8. Zúčtovanie rozpočtového provizória
 9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 11. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku
 12. Návrh VZN č. x/2020 o dotáciách
 13. Návrh VZN č. x/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku
 14. Návrh VZN č. x/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok
 15. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 16. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 17. Prevody a nájmy
  17.01. Forte Extra
  17.02. Prevod pozemku
  17.03. Slovenský rybársky zväz nájom
 18. Súhlasy a vecné bremená
  18.01. ZoVB ZD 1. mája
  18.02. ZoVB Hrnčiarska
  18.03. ZoVB Qhome
  18.04. ZoVB Cajlanská
  18.05. ZoVB Kučišdorfská dolina
  18.06. ZoVB Šenkvická
  18.07. ZoVB Grinava
  18.08. ZoBV Cajlanská kanalizačná prípojka
  18.09. ZoBV Kaufland
  18.10. ZoBV SNP
  18.11. Súhlas Swietelsky
 19. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia (zvýšenie príspevku MPS, p. o. – COVID 19)
 20. Doplnená koncepcia rozvoja športu
 21. Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby
 22. Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020
 23. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia - kotolňa