Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020

Zverejnené od 05. 08. 2020 do 13. 08. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

Bod Hlas. Hlasovalo Za Nie Zdr Nehl
1. 1 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - návrhová komisia 22 22 0 0 0
1. 2 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - schválenie programu - návrh p. Mácsa 22 9 12 1 0
1. 3 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - schválenie programu - doplnenie bodu 5 Informácie primátora 21 15 2 4 2
1. 4 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - schválenie programu - doplnenie bodu 5 Informácie primátora (opakované) 23 18 2 3 0
1. 5 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - schválenie programu - doplnenie bodu 6 Interpelácie poslancov 23 23 0 0 0
1. 6 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh: M. Šipoš 22 12 8 2 1
1. 7 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - poslanecký návrh: R. Mács 23 16 4 3 0
1. 8 Otvorenie a voľba návrhovej komisie - ako celok 23 23 0 0 0
3. 9 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 - poslanecký návrh: M. Šipoš 10 10 0 0 13
3. 10 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 - poslanecký návrh: M. Šipoš (skúšobné) 22 15 1 6 1
3. 11 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 - poslanecký návrh: M. Šipoš (opakované hlasovanie) 21 13 8 0 1
3. 12 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 23 23 0 0 0
3. 13 Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 - hlasovanie č. 2 12 12 0 0 10
4. 14 Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN 22 22 0 0 0
5. 15 Informácie primátora - nová návrhová komisia 17 17 0 0 3
5. 16 Informácie primátora - prestávka 4 1 3 0 14


Podrobné výsledky hlasovaní ako jeden súbor: vysledky_hlasovania.pdf