Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 13. 08. 2020

Zverejnené od 05. 08. 2020 do 13. 08. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

3. Rozhodnutie o proteste prokurátora proti Uzneseniu MsZ č. 1-23/2020 zo dňa 30.03.2020 - uznesenie č. 1-78/2020
- uznesenie č. 1-79/2020
4. Návrh VZN č. 9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších VZN - uznesenie č. 1-80/2020