Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 09. 2020

Zverejnené od 12. 09. 2020 do 17. 09. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra  2020 (štvrtok) o 16.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M.R. Štefánika 1, Pezinok - na 1. poschodí.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh zníženia nájomného v nebytových priestoroch a na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Pezinok v súvislosti s pandémiou koronavírusu
 3. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
 4. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – zvýšenie príspevku príspevkovej organizácii Pezinské kultúrne centrum
 5. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Mestská polícia Pezinok
 6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku
 7. Štatút časopisu Pezinčan
 8. Prevody a nájmy
 9. Súhlasy a vecné bremená
 10. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 11. Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov
 12. Návrh VZN č. x/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ
 15. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady
 16. Návrh na schválenie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
 17. Vytypovanie mestských pozemkov na parkovanie s dodávkami v nočných hodinách
 18. Zásady bezpečného parkovania
 19. Koncepcia príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 21. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB za I. polrok 2020
 22. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za I. polrok 2020
 23. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2020
 24. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za I. polrok 2020
 25. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2020
 26. Zhodnotenie prevádzky sústavy tepelného hospodárstva v meste Pezinok od roku 2013 po súčasnosť
 27. Informácia o delikvencii a práci Mestskej polície Pezinok
 28. Informácia o technickom stave športovísk Mesta Pezinok
 29. Informácia o stave majetku Mesta Pezinok k 30.06.2020
 30. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020
 31. Informácia o príprave rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021
 32. Informácie z činností ÚHK
 33. Vybavenie petície
 34. Informácie primátora
 35. Rôzne