Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 09. 2020

Zverejnené od 12. 09. 2020 do 17. 09. 2020 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh zníženia nájomného v nebytových priestoroch a na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Pezinok v súvislosti s pandémiou koronavírusu
 3. Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií SR
 4. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – zvýšenie príspevku príspevkovej organizácii Pezinské kultúrne centrum
 5. Návrh na prijatie rozpočtového opatrenia – Mestská polícia Pezinok
 6. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Pezinku
 7. Štatút časopisu Pezinčan
 8. Prevody a nájmy
  8.01. Zámena pozemkov
  8.02. Prevod pozemku
  8.03. Predĺženie zmluvy o nájme pozemku
  8.04. Zámena, kúpka, VB pozemkov
  8.05. Predĺženie nájomnej zmluvy LK Baba
 9. Súhlasy a vecné bremená
  9.01. Vecné bremeno
  9.02. VB TKB Building, s. r. o.
  9.03. ZoV ZD Hrnčiarska
  9.04. VB Kaufland
  9.05. VB Kaufland
  9.06. VB Kaufland
  9.07. VB Kaufland
  9.08. ZoVB Grinava
  9.09. ZoVB
  9.10. ZoVB
  9.11. VB Kaufland
  9.12. VB Kaufland
  9.13. VB Kaufland
  9.14. VB Kaufland
  9.15. Súhlas Komes Real s. r. o.
 10. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 11. Návrh na pridelenie mestských nájomných bytov
 12. Návrh VZN č. x/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 13. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 14. Návrhy na zmeny v komisiách MsZ
 15. Návrh na doplnenie členov Mestskej rady
 16. Návrh na schválenie člena dozornej rady obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o.
 17. Vytypovanie mestských pozemkov na parkovanie s dodávkami v nočných hodinách
 18. Zásady bezpečného parkovania
 19. Koncepcia príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 20. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 21. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB za I. polrok 2020
 22. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za I. polrok 2020
 23. Informácia o hospodárení príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za I. polrok 2020
 24. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za I. polrok 2020
 25. Informácia o hospodárení obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za I. polrok 2020
 26. Zhodnotenie prevádzky sústavy tepelného hospodárstva v meste Pezinok od roku 2013 po súčasnosť
 27. Informácia o delikvencii a práci Mestskej polície Pezinok
 28. Informácia o technickom stave športovísk Mesta Pezinok
 29. Informácia o stave majetku Mesta Pezinok k 30.06.2020
 30. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2020
 31. Informácia o príprave rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021
 32. Informácie z činností ÚHK
 33. Vybavenie petície
 34. Informácie primátora
 35. Rôzne