Zasadnutie Mestskej rady dňa 23. 02. 2021

Zverejnené od 19. 02. 2021 do 23. 02. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 23. februára 2021 (utorok) o 13:00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách
 5. Schválenie zmien a doplnkov  k územnému plánu č. 1/2018 a návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok
 6. Návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Pezinok
 7. Návrh bodov a detailov do koncepcie využívania verejného priestoru pre súkromné účely
 8. Návrh konceptu na prevádzkovanie rekreačných oblastí
 9. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 10. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 11. Súhlasy a vecné bremená
 12. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok a Štatútu a rokovacieho poriadku stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku
 13. Rôzne