Zasadnutie Mestskej rady dňa 15. 06. 2021

Zverejnené od 11. 06. 2021 do 15. 06. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 15. júna 2021 (utorok) o 13.00 hod. v rokovacej sále kancelárie primátora v historickej radnici, M. R. Štefánika 1, Pezinok – 1. poschodie:

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Návrh VZN, ktorým sa ustanovujú Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Pezinok
 3. Prevody a nájmy
 4. Vecné bremená
 5. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 6. Úprava finančného pánu spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 7. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za rok 2020
 8. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum za rok 2020
 9. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB za rok 2020
 10. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o. za rok 2020
 11. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2020
 12. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu mesta Pezinok za rok 2020
 13. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
 14. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 o dotáciách
 15. Rôzne