Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 24. 08. 2021

Zverejnené od 16. 08. 2021 do 24. 08. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 24. augusta 2021 (utorok) o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12.

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu   nákladov v školách a školských zariadeniach
  3. Návrh na rozpočtové opatrenia (havarijné situácie)
  4. Správa o výsledku súdneho sporu vedenom pred Okresným súdom Pezinok pod sp.zn. 5C/78/2013 a Krajským súdom Bratislava pod sp.zn. 9Co/126/2018 v právnej veci žalobcu: V. Mikletič proti žalovanému: Mesto Pezinok o zaplatenie 228.003,77,-EUR s prísl. a alternatívne návrhy ukončenia sporu mimosúdnou cestou
  5. Žiadosť o NFP z IROP BSK pre projekt „Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba“
  6. Vecné bremená
  7. Prevody a nájmy

 

Prílohy: