Zasadnutie Mestskej rady dňa 02. 11. 2021

Zverejnené od 29. 10. 2021 do 02. 11. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Zápisnica


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 2. novembra 2021 (utorok) o 13.00 hod. prostredníctvom videokonferencie za pomoci aplikácie Microsoft Teams:

 1. Otvorenie MsR, schválenie programu
 2. Návrh VZN x/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 3. Spoločný školský úrad v Pezinku pre odborné zabezpečenie úloh a činností v oblasti školstva
 4. Investičné zámery mesta Pezinok
 5. Stav detských ihrísk, ich sanácia, obnova a iné využitie
 6. Informácia o príprave rozpočtu na rok 2022
 7. Koncept Zmien a doplnkov 2/2022 k Územného plánu mesta Pezinok
 8. Návrh na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie na BRKO
 9. Vecné bremená
 10. Prevody a nájmy
 11. Návrh na pridelenie mestského nájomného bytu
 12. Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku


Prílohy: