Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 11. 11. 2021

Zverejnené od 04. 11. 2021 do 11. 11. 2021 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na zmenu členov v komisiách pri MsZ
 3. Návrh VZN o určení výšky príspevkov v školských zariadeniach
 4. Spoločný školský úrad
 5. Návrh na zmenu uznesenia 1-159_2021
 6. Investičné zámery mesta
  6.1. Okružná ulica - Fajgalská cesta - Hasičská ulica
  6.2. Dom smútku a rozvoj cintorína
  6.3. Klientske centrum MsÚ Pezinok
 7. Stav detských ihrísk, ich asanácia, obnova a iné využitie
 8. Návrh vyhlásenia verejného obstarávania – BRKO (biologicky rozložiteľný odpad)
 9. Cyklistická infraštruktúra v areáloch ZŠ
 10. Vecné bremená
  10.1. ZoVB
  10.2. ZobVB
  10.3. ZobVB
  10.4. ZoVB
  10.5. ZobVB
 11. Prevody a nájmy
  11.1. Prevod
  11.2. Zmena uznesenia
  11.3. Informácia - vydržanie
  11.4. OVS nájom Drevárska záhrada
 12. Návrh na pridelenie mestského bytu
 13. Návrh uznesenia Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku
 14. Plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2022
 15. Plán práce MsZ na rok 2022
 16. Návrh na úpravu štatútu mestských novín - Pezinčan
 17. Informácia o rozpočtových opatreniach za obdobie 06 až 09/2021
 18. Informácia o plnení rozpočtu mesta Pezinok k 30.09.2021
 19. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB, p.o.
 20. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Pezinské Kultúrne Centrum, p.o
 21. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Mestské múzeum, p.o.
 22. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, TV PEZINOK, s.r.o.
 23. Informácia o hospodárení za 1. polrok 2021, Pezinská Mestská Spoločnosť, s.r.o.
 24. Informácia z činností UHK
 25. Interpelácie
 26. Informácie primátora