Zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 28. 04. 2022

Zverejnené od 20. 04. 2022 do 28. 04. 2022 Zobrazené:


Program Materiály Hlasovanie Účasť Uznesenia Zápisnica Videozáznam

 1. Otvorenie MsZ, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
 2. Prevody a nájmy nehnuteľností
  2.01. Nájom - byty
  2.02. Nájom OZ C KN 3466
  2.03. Nájom OZ C KN 665-34
  2.04. Nájom OZ C KN 802-24
  2.05. Prevod OVS RO Leitne
  2.06. Nájom OVS Drevárska
  2.07. Nájom CKN 5242-27
  2.08. Prevod C-KN 2910-74
  2.09. Prevod C-KN č. 1010-9
  2.10. Prevod C-KN č. 6429
  2.11. Nájom - budova s. č. 24
  2.12. Nájom, iné právo - C-KN č. 1055-12
  2.13. Nájom C-KN č. 4241-1
  2.14. Nájom C-KN č. 2294-2
  2.15. Zmena účelu nájmu - parc. č. 32781
  2.16. Nájom, parc. reg. E-KN č. 1266-8
  2.17. Nájom C-KN č. 52364
  2.18. Zrušenie uznesenia 1-52/2021
  2.19. Prevod CKN 5948
  2.20. Nájom CKN 3028-1
  2.21. Prevod CKN 1963-2, CKN 1946, EKN 530-202, EKN 526
  2.22. Prevod CKN 2910-19
  2.23. Nájom CKN 3028-1
  2.24. CKN 4682, CKN 4681-1
  2.25. Nájom EKN 314-1
  2.26. Prevod CKN 802-280
  2.27. Nájom EKN 1266-8
  2.28. Nájom EKN 2625, CKN 888-11_D1
  2.29. Nájom EKN 2625, CKN 888-11_D2
  2.30. Zámera CKN 734-41
  2.31. Oprava uznesení
  2.32. Zámena CKN 2043-84, CKN 2043-85, CKN 2043-82
  2.33. Nájom EKN 2742
 3. Vecné bremená
  3.01. BVB zrušenie uznesenia
  3.02. VB CKN 2045-124
  3.03. BVB CKN 5194-4
  3.04. VB EKN 313-1
  3.05. BVB EKN 564
  3.06. BVB EKN 2625
  3.07. BVB EKN 2625
  3.08. BVB CKN 5542-27, CKN 5242-21
  3.09. BVB CKN 5242-21
  3.10. BVB CKN 732
 4. Investičný zámer pre zriadenie „Zberného dvora Pezinok“
 5. Návrh na technické vybavenie Mestského podniku služieb, p. o.
 6. Návrh uznesenia – Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia („VZN“) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok
 9. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach
 10. Hlavné úlohy civilnej ochrany („CO“) na rok 2022 a stav CO na území mesta
 11. Návrh na schválenie udeľovania mestských ocenení
 12. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy, pri MŠ Za hradbami 1
 13. Návrh na zmenu členov v komisiách pri MsZ
  13.1. Komisia školstva, mládeže a vzdelávania
  13.2. Komisia územného plánovania, výstavby a životného prostredia
  13.3. Komisia sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
 14. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na II. Polrok 2022
 15. Správa o delikvencii území mesta Pezinok a správa o činnosti MsP Pezinok za rok 2021
 16. Informácia o stave Stavebného úradu
 17. Informácia o plnení rozpočtu k 31. 12. 2021
 18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01. 01. 2022 – 31. 03. 2022
 19. Informácie z činnosti ÚHK
 20. Interpelácie poslancov
 21. Informácie primátora